Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dąbie (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dąbie (pow. kolski) 1806-1917
- brak danych - 1806 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1806-1917, 120 j.a., zawartość: księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, dowody do aktów małżeństw (alegata), akta zbiorowe.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 71 j.a. o sygn. 1-61 (nr 0: 3461-3521), 72-81 (nr 0: 58184-58193).
W zbiorze zdigitalizowano 28 j.a. o sygn. 82-106, 108-110.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/741/0/6.1/1 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1806-1809 48
54/741/0/6.1/2 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1809-1810 119
54/741/0/6.1/3 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1811 82
54/741/0/6.1/4 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1811-1812 113
54/741/0/6.1/5 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1812 64
54/741/0/6.1/6 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1813 62
54/741/0/6.1/7 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1813-1815 99
54/741/0/6.1/8 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1814 75
54/741/0/6.1/9 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1815 76
54/741/0/6.1/10 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1816 71
54/741/0/6.1/11 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1816-1818 115
54/741/0/6.1/12 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1817 69
54/741/0/6.1/13 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1818 66
54/741/0/6.1/14 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1819 73
54/741/0/6.1/15 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1819-1821 111
54/741/0/6.1/16 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1820 56
54/741/0/6.1/17 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1822 63
54/741/0/6.1/18 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1823 67
54/741/0/6.1/19 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1824 81
54/741/0/6.1/20 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1825 88
54/741/0/6.1/21 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1826 66
54/741/0/6.1/22 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1827-1830 94
54/741/0/6.1/23 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1827 41
54/741/0/6.1/24 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1828 51
54/741/0/6.1/25 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1829 60
54/741/0/6.1/26 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1830 52
54/741/0/6.1/27 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 86
54/741/0/6.1/28 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1832 55
54/741/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1833 58
54/741/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1834 58
54/741/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1835 46
54/741/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1836 47
54/741/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1837 55
54/741/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1838 55
54/741/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1839 48
54/741/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1840 56
54/741/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1841 69
54/741/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1842 54
54/741/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1843 64
54/741/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1844 62
54/741/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1845 64
54/741/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1846 64
54/741/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1847 62
54/741/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1848 74
54/741/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1849 69
54/741/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1850 67
54/741/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1851 61
54/741/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1852 83
54/741/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1853 73
54/741/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1854 76
54/741/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1855 84
54/741/0/6.1/52 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1856 66
54/741/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1857 67
54/741/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1858 70
54/741/0/6.1/55 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1859 67
54/741/0/6.1/56 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1860 60
54/741/0/6.1/57 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1861 60
54/741/0/6.1/58 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1862 72
54/741/0/6.1/59 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1863 68
54/741/0/6.1/60 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1864 78
54/741/0/6.1/61 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1865 68
54/741/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 113
54/741/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 97
54/741/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 114
54/741/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 115
54/741/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 118
54/741/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 126
54/741/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 128
54/741/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 125
54/741/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 122
54/741/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1852-1878 236
54/741/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 58
54/741/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 50
54/741/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 57
54/741/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 47
54/741/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 63
54/741/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 54
54/741/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 84
54/741/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 69
54/741/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 59
54/741/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 140
54/741/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 147
54/741/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 148
54/741/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 177
54/741/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 159
54/741/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 145
54/741/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 144
54/741/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 132
54/741/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 151
54/741/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 150
54/741/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 138
54/741/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 143
54/741/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896-1897 159
54/741/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 150
54/741/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 129
54/741/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 154
54/741/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 160
54/741/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 172
54/741/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 198
54/741/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 177
1 2

Amount of archival material

120

109

0

1.91

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -