Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dąbie (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dąbie (pow. kolski) 1806-1917
- brak danych - 1806 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1806-1917, 120 j.a., zawartość: księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, dowody do aktów małżeństw (alegata), akta zbiorowe.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 71 j.a. o sygn. 1-61 (nr 0: 3461-3521), 72-81 (nr 0: 58184-58193).
W zbiorze zdigitalizowano 28 j.a. o sygn. 82-106, 108-110.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/741/0/6.2/70 Księga urodzeń, małżeństw 1874 152
54/741/0/6.1/118 Akta zbiorowe [do aktów małżeństw z 1916 roku] 1915-1916 0
54/741/0/6.1/117 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za] rok 1916 1916 0
54/741/0/6.1/116 Aneksów do zaślubionych [...] w tysiąc dziewięćset piętnastym roku sztuk osiemnaście [...] 1915 0
54/741/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za] rok 1915 1915 0
54/741/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za 1914 rok] 1914 0
54/741/0/6.1/113 Число документовъ бракосочетавшихся [...] [Čislo dokumentovʺ brakosočetavšihsâ] [...] [w 1913 roku] 1913 0
54/741/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za 1913 rok] 1913 0
54/741/0/6.1/111 [Dokumenty do aktów małżeństw za rok 1912] 1912 0
54/741/0/6.1/110 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za 1912 rok] 1912 192
54/741/0/6.1/109 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za 1911 rok] 1911 179
54/741/0/6.1/108 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za 1910 rok] 1910 175
54/741/0/6.1/107 Документы бракосочетавшихся прихода Домбе за 1909 годъ 1909 0
54/741/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Dąbie [za] 1909 rok 1909 178
54/741/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów Parafii [Rzymskokatolickiej] Dąbie [za] 1908 rok 1908 168
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

120

109

0

1.91

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.