Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dęby Szlacheckie (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dęby Szlacheckie (pow. kolski) 1809-1912
- brak danych - 1809 - 1814
1817 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA (vacat: sygn. 12 )
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1911, 11 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1899, 8 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1912, 7 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1811-1873, 56 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA (vacat: sygn.: 12).
W zbiorze zmikrofilmowano 72 j.a. o sygn. 1-11 (nr 0: 3748-3758), 13-60 (nr 0: 3760-3807), 61-71 (nr 0: 40743-40753), 72-73 (nr 0: 58194-58195).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/742/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1817 21
54/742/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1818 20
54/742/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1819 20
54/742/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 26
54/742/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 25
54/742/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 27
54/742/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 35
54/742/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 59
54/742/0/6.1/22 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1827 40
54/742/0/6.1/23 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1828 29
54/742/0/6.1/24 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1829 29
54/742/0/6.1/25 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1830 32
54/742/0/6.1/26 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 31
54/742/0/6.1/27 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1832 30
54/742/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 26
54/742/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 34
54/742/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 26
54/742/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 31
54/742/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 30
54/742/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 25
54/742/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 32
54/742/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 36
54/742/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 36
54/742/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 35
54/742/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 32
54/742/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 25
54/742/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 34
54/742/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 30
54/742/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 32
54/742/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 28
54/742/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 38
54/742/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 33
54/742/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 31
54/742/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 34
54/742/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 41
54/742/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 36
54/742/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 35
54/742/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 33
54/742/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 43
54/742/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 39
54/742/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 40
54/742/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 27
54/742/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 31
54/742/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 40
54/742/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 37
54/742/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 37
54/742/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 44
54/742/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 67
54/742/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 70
54/742/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 58
54/742/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 82
54/742/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 74
54/742/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 66
54/742/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 66
54/742/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 82

Amount of archival material

83

81

0

1.06

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -