Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobra (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dobra (pow. turecki) 1818-1916
- brak danych - 1818 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1818-1825, 8 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1818-1858, 11 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1818-1825, 8 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1916, 93 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 82 j.a. o sygn.: 1-56, 60-66 (nr 0: 3905-3967), 67-76 (nr 0: 40757-40766), 77-85 (nr 0: 58196-58204).
W zbiorze zdigitalizowano 25 j.a. o sygn.: 86-107, 109-111.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/743/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 50
54/743/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 37
54/743/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 33
54/743/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 38
54/743/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 46
54/743/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 47
54/743/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 43
54/743/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 39
54/743/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 40
54/743/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 37
54/743/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 40
54/743/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 38
54/743/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 41
54/743/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 48
54/743/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 40
54/743/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 48
54/743/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 47
54/743/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 46
54/743/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 45
54/743/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 46
54/743/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 38
54/743/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 48
54/743/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 50
54/743/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 61
54/743/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 43
54/743/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 47
54/743/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 103
54/743/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 50
54/743/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 45
54/743/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1855 63
54/743/0/6.1/55 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1856 67
54/743/0/6.1/56 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1857 68
54/743/0/6.1/60 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1860 63
54/743/0/6.1/61 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1859 60
54/743/0/6.1/62 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1861 58
54/743/0/6.1/63 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1862 57
54/743/0/6.1/64 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1863 54
54/743/0/6.1/65 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1864 54
54/743/0/6.1/66 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1865 60
54/743/0/6.1/67 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1866 95
54/743/0/6.1/68 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1867 112
54/743/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 88
54/743/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 105
54/743/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 104
54/743/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 140
54/743/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 110
54/743/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 118
54/743/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 105
54/743/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 90
54/743/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 61
54/743/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 66
54/743/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 51
54/743/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 47
54/743/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 99
54/743/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 105
54/743/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 103
54/743/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 89
54/743/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 87
54/743/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 106
54/743/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 111
54/743/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 152
54/743/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 122
54/743/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 112
54/743/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 103
54/743/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 109
54/743/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 119
54/743/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 125
54/743/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 126
54/743/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 122
54/743/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 119
54/743/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 120
54/743/0/6.1/99 Kniga duplikat dla zapisywania aktow o rożdenii, brakosoczietanii i smerti 1898 112
54/743/0/6.1/100 Kniga duplikat dla zapisywania aktow o rożdenii, brakosoczietanii i smerti 1899 121
54/743/0/6.1/101 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1900 143
54/743/0/6.1/102 Kniga Duplikat aktow o rożdieniu, brakosoczietaniu i smierti 1901 116
54/743/0/6.1/103 Kniga Duplikat dla zapisywania aktow o rożdieniu, brakosoczietaniu i umierszich 1902 156
54/743/0/6.1/104 Księga urodzeń, ślubów i zgonów 1903 144
54/743/0/6.1/105 Księga urodzeń, ślubów i zgonów 1904 151
54/743/0/6.1/106 Akta urodzeń, ślubów, zgonów [za rok] 1905 1905 150
54/743/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za rok] 1906 1906 144
54/743/0/6.1/108 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów za rok 1907] 1907 0
54/743/0/6.1/109 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...]] 1908 120
54/743/0/6.1/110 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1909 годъ [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...] na 1909 godʺ] 1909 124
54/743/0/6.1/111 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1910 годъ [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...] na 1910 godʺ] 1910 128
54/743/0/6.1/112 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...]] 1911 0
54/743/0/6.1/113 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1912 годъ [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...] na 1912 godʺ] 1912 0
54/743/0/6.1/114 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] [Dublikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...]] 1913 0
54/743/0/6.1/115 Skorowidz [do] akt urodzeń [od 1826] do 1914 roku b.d. [około 1915-1939] 0
54/743/0/6.1/116 Dowody ślubne [...] [za lata] 1903-1913 1903-1913 0
54/743/0/6.1/117 Дупликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1914 годъ [Duplikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...] na 1914 godʺ] 1914 0
54/743/0/6.1/118 Дупликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1915 годъ [Duplikatʺ aktovʺ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ [...] na 1915 godʺ] 1915 0
54/743/0/6.1/119 Aneksy do aktów małżeństw za rok 1915 [...] 1915 0
54/743/0/6.1/120 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za 1916 rok] 1916 0

Amount of archival material

120

111

0

1.57

1.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -