Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrosołowo (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dobrosołowo (pow. koniński) 1764-1935 [1960-1975]
- brak danych - 1764 - 1915
1919 - 1919
1922 - 1925
1930 - 1935
1960 - 1975
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1915, 1931, [1960-1975], 7 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1935, 83 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1915, 5 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1764-1893, 1907, 1913, 1934, 72 j.a.
Przypiski, daty skrajne: 1909-1914, 9 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA
W zbiorze zmikrofilmowano 66 j.a. o sygn.: 1, 3-4, 6-49 (nr 0: 3968-4014), 50-61 (nr 0: 40767-40778), 62-68 (nr 58205-58211).
W zbiorze zdigitalizowano 7 j.a. o sygn.: 69, 70, 74-76, 79, 82.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/744/0/6.1/1 Liber baptisatorum, copulatorum u. mortuorum 1764-1841 0
54/744/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 0
54/744/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 0
54/744/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 0
54/744/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 0
54/744/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 0
54/744/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 27
54/744/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 28
54/744/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 32
54/744/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 27
54/744/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 35
54/744/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 32
54/744/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 40
54/744/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 28
54/744/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 26
54/744/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 22
54/744/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 24
54/744/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 33
54/744/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 32
54/744/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 34
54/744/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 32
54/744/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 34
54/744/0/6.1/28 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1843 42
54/744/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1844 42
54/744/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1845 40
54/744/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1846 42
54/744/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1847 36
54/744/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1848 24
54/744/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1850 30
54/744/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1851 33
54/744/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1852 36
54/744/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1853 40
54/744/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1854 44
54/744/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1855 49
54/744/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1856 54
54/744/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1857 45
54/744/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1858 36
54/744/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1859 30
54/744/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1860 31
54/744/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1861 27
54/744/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1862 36
54/744/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1863 38
54/744/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1864 37
54/744/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1865 45
54/744/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1866 52
54/744/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 54
54/744/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 60
54/744/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 57
54/744/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 57
54/744/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 64
54/744/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 81
54/744/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 81
54/744/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 84
54/744/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 77
54/744/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 73
54/744/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 64
54/744/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 72
54/744/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 87
54/744/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 73
54/744/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 75
54/744/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 88
54/744/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 74
54/744/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 64
54/744/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/744/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/744/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/744/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/744/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/744/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/744/0/6.1/82 Księga urodzeń [małżeństw i zgonów parafii Dobrosołowo za] 1907 rok 1907 0
54/744/0/6.1/128 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1878 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1878 godʺ] 1909-1912 0
54/744/0/6.1/133 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1882 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1882 godʺ] 1910-1913 0
54/744/0/6.1/137 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1885 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1885 godʺ] 1911-1913 0
54/744/0/6.1/139 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1886 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1886 godʺ] 1909-1912 0
54/744/0/6.1/140 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1887 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1887 godʺ] 1910-1914 0
54/744/0/6.1/142 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1888 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1888 godʺ] 1910-1913 0
54/744/0/6.1/143 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1889 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1889 godʺ] 1910-1914 0
54/744/0/6.1/146 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1892 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1892 godʺ] 1911-1914 0
54/744/0/6.1/148 Документы п[...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1894 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1894 godʺ] 1912-1914 0
54/744/0/6.1/158 [Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za 1913 rok] 1913 0
54/744/0/6.1/172 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1934] 1934 0

Amount of archival material

176

174

0

1.37

1.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -