Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Dobrów (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Dobrów (pow. kolski) 1769-1917 [1972-1976]
- brak danych - 1769 - 1917
1972 - 1973
1976 - 1976
1980 - 1984
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta zgonów, daty skrajne: 1852, 1 j.a.
Księgi łączne, akta zbiorowe, daty skrajne: 1769-1917 [1972-1984], 116 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 78 j.a. o sygn.: 1-59 (nr 0: 4016-4074), 60-71 (nr 0: 40779-40790), 72-78 (nr 0: 58212-58218).
W zbiorze zdigitalizowano 23 j.a. o sygn.: 79-94, 98-100, 102-103, 105, 107.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/745/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1808-1810 103
54/745/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 34
54/745/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812 31
54/745/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 47
54/745/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 37
54/745/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 37
54/745/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816 45
54/745/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 45
54/745/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 36
54/745/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 45
54/745/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 45
54/745/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 49
54/745/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 45
54/745/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 48
54/745/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 46
54/745/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 38
54/745/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 41
54/745/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 43
54/745/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 56
54/745/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 31
54/745/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 33
54/745/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 40
54/745/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 43
54/745/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 43
54/745/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 40
54/745/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 37
54/745/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 39
54/745/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 45
54/745/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 41
54/745/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 48
54/745/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 43
54/745/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 47
54/745/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 40
54/745/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 44
54/745/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 48
54/745/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 55
54/745/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 41
54/745/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 45
54/745/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 47
54/745/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 47
54/745/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 50
54/745/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 50
54/745/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 48
54/745/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 46
54/745/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 53
54/745/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 30
54/745/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 35
54/745/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 46
54/745/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 48
54/745/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 53
54/745/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 51
54/745/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 47
54/745/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów tom I 1862 69
54/745/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów tom II 1862 13
54/745/0/6.1/57 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 73
54/745/0/6.1/58 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 70
54/745/0/6.1/59 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 66
54/745/0/6.1/60 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 96
54/745/0/6.1/61 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 79
54/745/0/6.1/62 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 108
54/745/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 116
54/745/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 131
54/745/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 124
54/745/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 134
54/745/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 129
54/745/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 116
54/745/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 93
54/745/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 115
54/745/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 135
54/745/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 151
54/745/0/6.1/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 174
54/745/0/6.1/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 133
54/745/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 117
54/745/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 163
54/745/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 149
54/745/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 130
54/745/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 0
54/745/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 0
54/745/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/745/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/745/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/745/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/745/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/745/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/745/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/745/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/745/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/745/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/745/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/745/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/745/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/745/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/745/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/745/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/745/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/745/0/6.1/101 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1890 roku] 1890 0
54/745/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1907 1907 0
54/745/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1908 1908 0
54/745/0/6.1/104 Akta zbiorowe małżeństw [za] 1908 rok 1972-1973 0
54/745/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Dobrów [za] rok 1909 1909 0
1 2

Amount of archival material

117

107

0

1.55

1.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -