Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Giewartów (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Giewartów (pow. słupecki) 1808-1938
- brak danych - 1808 - 1811
1820 - 1822
1824 - 1825
1827 - 1859
1861 - 1887
1872 - 1887
1889 - 1894
1896 - 1899
1901 - 1906
1908 - 1908
1910 - 1911
1913 - 1917
1919 - 1926
1930 - 1933
1935 - 1936
1938 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes baza IZA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1852, 3 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1938, 78 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1811, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1820-1890, 64 j.a.
inw. ks. - baza IZA
W zbiorze zmikrofilmowano 57 j.a. o sygn.: 1-35 (nr 0: 5022-5056), 36-47 (nr 0: 5058-5069), 57-65 (nr 0: 58225-58233), 71 (nr 0 5057)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/747/0/6.1/7 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1820 39
54/747/0/6.1/8 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1821 55
54/747/0/6.1/9 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1822 60
54/747/0/6.1/10 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1825 71
54/747/0/6.1/11 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1827 29
54/747/0/6.1/12 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1828 32
54/747/0/6.1/13 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1829 32
54/747/0/6.1/14 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1830 31
54/747/0/6.1/15 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1831 35
54/747/0/6.1/16 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1832 37
54/747/0/6.1/17 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1833 40
54/747/0/6.1/18 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1834 45
54/747/0/6.1/19 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1835 42
54/747/0/6.1/20 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1836 47
54/747/0/6.1/21 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1837 47
54/747/0/6.1/22 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1838 60
54/747/0/6.1/23 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1839 53
54/747/0/6.1/24 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1840 40
54/747/0/6.1/25 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1841 53
54/747/0/6.1/26 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1842 66
54/747/0/6.1/27 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1843 41
54/747/0/6.1/28 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1844 33
54/747/0/6.1/29 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1845 36
54/747/0/6.1/30 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1846 31
54/747/0/6.1/31 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1847 30
54/747/0/6.1/32 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1848 33
54/747/0/6.1/33 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1849 28
54/747/0/6.1/34 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1850 25
54/747/0/6.1/35 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1851 26
54/747/0/6.1/36 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1853 29
54/747/0/6.1/37 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1854 20
54/747/0/6.1/38 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1855 25
54/747/0/6.1/39 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1856 27
54/747/0/6.1/40 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1857 33
54/747/0/6.1/41 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1858 28
54/747/0/6.1/42 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1859 17
54/747/0/6.1/43 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1861 27
54/747/0/6.1/44 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1862 31
54/747/0/6.1/45 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1863 35
54/747/0/6.1/46 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1864 33
54/747/0/6.1/47 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1865 34
54/747/0/6.1/48 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1866 55
54/747/0/6.1/49 Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1867 49
54/747/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 49
54/747/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 76
54/747/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 67
54/747/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 76
54/747/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 69
54/747/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 74
54/747/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 77
54/747/0/6.1/57 Дупликатъ актовъ гражданскаго состоянiя о рожденіи, бракосочетаніи и о смерти Гевартовскаго Прихода въ 1878 году [Duplikat” aktov graždanskago sostoâniâ o roždenii, brakosočetanii i o smerti Gievartovskago Prihoda v” 1878 gody] 1878 72
54/747/0/6.1/58 Дупликатъ актовъ гражданскаго состоянiя о рожденіи, бракосочетаніи и смерти въ Гевартовскомъ Приходеъ [za rok] 1876 [Duplikat” aktov graždanskago sostoâniâ o roždenii, brakosočetanii i smerti v” Gievartovskom” Prihode” za rok 1876] 1876 61
54/747/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 69
54/747/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 60
54/747/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 61
54/747/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 83
54/747/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 71
54/747/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 73
54/747/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 77
54/747/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 84
54/747/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 79
54/747/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 90
54/747/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 88
54/747/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 74

Amount of archival material

147

147

0

1.03

1.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -