Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Giewartów (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Giewartów (pow. słupecki) 1808-1938
- brak danych - 1808 - 1811
1820 - 1822
1824 - 1825
1827 - 1859
1861 - 1887
1872 - 1887
1889 - 1894
1896 - 1899
1901 - 1906
1908 - 1908
1910 - 1911
1913 - 1917
1919 - 1926
1930 - 1933
1935 - 1936
1938 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes baza IZA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1852, 3 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1938, 78 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1811, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1820-1890, 64 j.a.
inw. ks. - baza IZA
W zbiorze zmikrofilmowano 57 j.a. o sygn.: 1-35 (nr 0: 5022-5056), 36-47 (nr 0: 5058-5069), 57-65 (nr 0: 58225-58233), 71 (nr 0 5057)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/747/0/1.1/1 Księga urodzonych 1808-1810 29
54/747/0/1.1/4 Księga urodzonych 1810-1811 26
54/747/0/1.1/71 Księga urodzonych 1852 12
54/747/0/4.1/2 Księga zaślubionych 1808-1810 28
54/747/0/4.1/5 Księga zaślubionych 1810-1811 21
54/747/0/4.2/72 Dokumenty do aktów małżeństw 1820 0
54/747/0/4.2/73 Dokumenty do aktów małżeństw 1824 0
54/747/0/4.2/74 Dokumenty do aktów małżeństw 1827 0
54/747/0/4.2/75 Dokumenty do aktów małżeństw 1831 0
54/747/0/4.2/76 Dokumenty do aktów małżeństw 1845 0
54/747/0/4.2/77 Dokumenty do aktów małżeństw 1846 0
54/747/0/4.2/78 Dokumenty do aktów małżeństw 1847 0
54/747/0/4.2/79 Dokumenty do aktów małżeństw 1848 0
54/747/0/4.2/80 Dokumenty do aktów małżeństw 1849 0
54/747/0/4.2/81 Dokumenty do aktów małżeństw 1850 0
54/747/0/4.2/82 Dokumenty do aktów małżeństw 1851 0
54/747/0/4.2/83 Dokumenty do aktów małżeństw 1854 0
54/747/0/4.2/84 Dokumenty do aktów małżeństw 1859 0
54/747/0/4.2/85 Dokumenty do aktów małżeństw 1862 0
54/747/0/4.2/86 Dokumenty do aktów małżeństw 1863 0
54/747/0/4.2/87 Dokumenty do aktów małżeństw 1864 0
54/747/0/4.2/88 Dokumenty do aktów małżeństw 1865 0
54/747/0/4.2/89 Dokumenty do aktów małżeństw 1868 0
54/747/0/4.2/90 Dokumenty do aktów małżeństw 1870 0
54/747/0/4.2/91 Dokumenty do aktów małżeństw 1871 0
54/747/0/4.2/92 Dokumenty do aktów małżeństw 1872 0
54/747/0/4.2/93 Dokumenty do aktów małżeństw 1873 0
54/747/0/4.2/94 Dokumenty do aktów małżeństw 1874 0
54/747/0/4.2/95 Dokumenty do aktów małżeństw 1875 0
54/747/0/4.2/96 Dokumenty do aktów małżeństw 1876 0
54/747/0/4.2/97 Dokumenty do aktów małżeństw 1877 0
54/747/0/4.2/98 Dokumenty do aktów małżeństw 1878 0
54/747/0/4.2/99 Dokumenty do aktów małżeństw 1879 0
54/747/0/4.2/100 Dokumenty do aktów małżeństw 1880 0
54/747/0/4.2/101 Dokumenty do aktów małżeństw 1881 0
54/747/0/4.2/102 Dokumenty do aktów małżeństw 1882 0
54/747/0/4.2/103 Dokumenty do aktów małżeństw 1883 0
54/747/0/4.2/104 Dokumenty do aktów małżeństw 1884 0
54/747/0/4.2/105 Dokumenty do aktów małżeństw 1885 0
54/747/0/4.2/106 Dokumenty do aktów małżeństw 1886 0
54/747/0/4.2/107 Dokumenty do aktów małżeństw 1887 0
54/747/0/4.2/108 Dokumenty do aktów małżeństw 1889 0
54/747/0/4.2/109 Dokumenty do aktów małżeństw 1890 0
54/747/0/4.2/110 Dokumenty do aktów małżeństw 1891 0
54/747/0/4.2/111 Dokumenty do aktów małżeństw 1892 0
54/747/0/4.2/112 Dokumenty do aktów małżeństw 1893 0
54/747/0/4.2/113 Dokumenty do aktów małżeństw 1894 0
54/747/0/4.2/114 Dokumenty do aktów małżeństw 1896 0
54/747/0/4.2/115 Dokumenty do aktów małżeństw 1897 0
54/747/0/4.2/116 Dokumenty do aktów małżeństw 1898 0
54/747/0/4.2/117 Dokumenty do aktów małżeństw 1899 0
54/747/0/4.2/118 Dokumenty do aktów małżeństw 1901 0
54/747/0/4.2/119 Dokumenty do aktów małżeństw 1902 0
54/747/0/4.2/120 Dokumenty do aktów małżeństw 1903 0
54/747/0/4.2/121 Dokumenty do aktów małżeństw 1904 0
54/747/0/4.2/122 Dokumenty do aktów małżeństw 1905 0
54/747/0/4.2/123 Dokumenty do aktów małżeństw 1906 0
54/747/0/4.2/124 Dokumenty do aktów małżeństw 1908 0
54/747/0/4.2/125 Dokumenty do aktów małżeństw 1910 0
54/747/0/4.2/126 Dokumenty do aktów małżeństw 1911 0
54/747/0/4.2/127 Dokumenty do aktów małżeństw 1913 0
54/747/0/4.2/128 Dokumenty do aktów małżeństw 1914 0
54/747/0/4.2/129 Dokumenty do aktów małżeństw 1915 0
54/747/0/4.2/130 Dokumenty do aktów małżeństw 1916 0
54/747/0/4.2/131 Dokumenty do aktów małżeństw 1917 0
54/747/0/4.2/132 Dokumenty do aktów małżeństw 1919 0
54/747/0/4.2/133 Dokumenty do aktów małżeństw 1920 0
54/747/0/4.2/134 Dokumenty do aktów małżeństw 1921 0
54/747/0/4.2/135 Dokumenty do aktów małżeństw 1922 0
54/747/0/4.2/136 Dokumenty do aktów małżeństw 1923 0
54/747/0/4.2/137 Dokumenty do aktów małżeństw 1924 0
54/747/0/4.2/138 Dokumenty do aktów małżeństw 1925 0
54/747/0/4.2/139 Dokumenty do aktów małżeństw 1926 0
54/747/0/4.2/140 Dokumenty do aktów małżeństw 1930 0
54/747/0/4.2/141 Dokumenty do aktów małżeństw 1931 0
54/747/0/4.2/142 Dokumenty do aktów małżeństw 1932 0
54/747/0/4.2/143 Dokumenty do aktów małżeństw 1933 0
54/747/0/4.2/144 Dokumenty do aktów małżeństw 1935 0
54/747/0/4.2/145 Dokumenty do aktów małżeństw 1936 0
54/747/0/4.2/146 Dokumenty do aktów małżeństw 1938 0
54/747/0/4.2/147 Dokumenty do aktów małżeństw 1840 0
54/747/0/5/3 Księga zmarłych 1808-1810 19
54/747/0/5/6 Księga zmarłych 1810-1811 12
54/747/0/6.1/7 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1820 39
54/747/0/6.1/8 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1821 55
54/747/0/6.1/9 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1822 60
54/747/0/6.1/10 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1825 71
54/747/0/6.1/11 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1827 29
54/747/0/6.1/12 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1828 32
54/747/0/6.1/13 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1829 32
54/747/0/6.1/14 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1830 31
54/747/0/6.1/15 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1831 35
54/747/0/6.1/16 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1832 37
54/747/0/6.1/17 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1833 40
54/747/0/6.1/18 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1834 45
54/747/0/6.1/19 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1835 42
54/747/0/6.1/20 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1836 47
54/747/0/6.1/21 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1837 47
54/747/0/6.1/22 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1838 60
54/747/0/6.1/23 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1839 53
1 2

Amount of archival material

147

147

0

1.03

1.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.