Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Głuchów (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Głuchów (pow. turecki) 1795-1914 [1988]
- brak danych - 1795 - 1910
1988 - 1988
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1795-1848, 11 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1869, 12 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1910, 12 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1820-1914 [1988], 101 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn: 1-73 (nr 0: 5160-5232), 76-83 (nr 0: 5235-5242), 95-102 (nr 0: 58234-58241).
W zbiorze zdigitalizowano 26 j.a. o sygn.: 103-128.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/748/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 15
54/748/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 16
54/748/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 16
54/748/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 15
54/748/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 18
54/748/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 14
54/748/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 24
54/748/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 22
54/748/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 19
54/748/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 21
54/748/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 18
54/748/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 18
54/748/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 19
54/748/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 19
54/748/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 16
54/748/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 19
54/748/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 19
54/748/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 17
54/748/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 22
54/748/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 20
54/748/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 23
54/748/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 18
54/748/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 32
54/748/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 25
54/748/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 25
54/748/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 22
54/748/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 22
54/748/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 18
54/748/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 23
54/748/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 19
54/748/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 17
54/748/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 24
54/748/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 24
54/748/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 25
54/748/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 20
54/748/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 22
54/748/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 29
54/748/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 20
54/748/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 20
54/748/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 23
54/748/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 20
54/748/0/6.1/76 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1858 24
54/748/0/6.1/77 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1859 31
54/748/0/6.1/78 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1860 21
54/748/0/6.1/79 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1861 22
54/748/0/6.1/80 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1862 21
54/748/0/6.1/81 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1863 15
54/748/0/6.1/82 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1864 18
54/748/0/6.1/83 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1865 19
54/748/0/6.1/84 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1866 24
54/748/0/6.1/85 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1867 21
54/748/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 20
54/748/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 21
54/748/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 26
54/748/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 26
54/748/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 25
54/748/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 28
54/748/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 30
54/748/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 24
54/748/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 20
54/748/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 32
54/748/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 43
54/748/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 41
54/748/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 32
54/748/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 41
54/748/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 27
54/748/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 22
54/748/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 28
54/748/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/748/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/748/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/748/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/748/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/748/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/748/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/748/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/748/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/748/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/748/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/748/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/748/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/748/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/748/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
54/748/0/6.1/118 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1900 0
54/748/0/6.1/119 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1901 0
54/748/0/6.1/120 Duplikat aktow rodiwszichsia, brakosoczietawszichsia i umierszich 1902 0
54/748/0/6.1/121 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/748/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/748/0/6.1/123 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/748/0/6.1/124 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1906 rok 1906 0
54/748/0/6.1/125 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 0
54/748/0/6.1/126 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Глуховскаго прихода] 1908 0
54/748/0/6.1/127 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1909 rok 1909 0
54/748/0/6.1/128 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1910 rok 1910 0
54/748/0/6.1/130 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1911] 1911 0
54/748/0/6.1/131 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń [za rok 1911] 1988 0
54/748/0/6.1/132 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1912] 1912 0
54/748/0/6.1/133 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1913] 1913 0
54/748/0/6.1/134 Документы къ актамъ [...] за 1913 годъ [...] [Dokumenty kʺ aktamʺ [...] za 1913 godʺ [...]] 1913 0
54/748/0/6.1/135 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1914] 1914 0
1 2

Amount of archival material

136

128

0

1.15

1.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -