Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Golina (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Golina (pow. koniński) 1816-1923 [1958-1962]
- brak danych - 1816 - 1816
1819 - 1819
1821 - 1821
1826 - 1865
1867 - 1893
1895 - 1895
1897 - 1903
1905 - 1911
1913 - 1915
1923 - 1923
1958 - 1958
1962 - 1962
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1819-1865, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1816-1923, 92 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 58 j.a. o sygn.: 1-40 (nr 0: 6063-6102), 42-52 (nr 0: 41168-41178), 53-59 (nr 0: 58242-58248).
W zbiorze zdigitalizowano 19 j.a. o sygn.: 60-78.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/749/0/6.1/1 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1821 73
54/749/0/6.1/2 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1826 26
54/749/0/6.1/3 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1827 32
54/749/0/6.1/4 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1828 32
54/749/0/6.1/5 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1829 32
54/749/0/6.1/6 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1830 37
54/749/0/6.1/7 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1831 27
54/749/0/6.1/8 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1832 31
54/749/0/6.1/9 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1833 31
54/749/0/6.1/10 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1834 30
54/749/0/6.1/11 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1835 23
54/749/0/6.1/12 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1836 32
54/749/0/6.1/13 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1837 36
54/749/0/6.1/14 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1838 38
54/749/0/6.1/15 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1839 34
54/749/0/6.1/16 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1840 42
54/749/0/6.1/17 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1841 33
54/749/0/6.1/18 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1842 38
54/749/0/6.1/19 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1843 32
54/749/0/6.1/20 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1844 36
54/749/0/6.1/21 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1845 42
54/749/0/6.1/22 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1846 48
54/749/0/6.1/23 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1847 46
54/749/0/6.1/24 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1848 45
54/749/0/6.1/25 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1849 43
54/749/0/6.1/26 Księga urodzonych, zaślubionych i zgonów 1850 31
54/749/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 37
54/749/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 49
54/749/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 36
54/749/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 34
54/749/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 29
54/749/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 41
54/749/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 41
54/749/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 44
54/749/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 40
54/749/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 33
54/749/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 36
54/749/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 29
54/749/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 41
54/749/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 42
54/749/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 0
54/749/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 64
54/749/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 111
54/749/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 102
54/749/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 136
54/749/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 114
54/749/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 121
54/749/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 105
54/749/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 121
54/749/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 100
54/749/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 114
54/749/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 94
54/749/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 107
54/749/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 129
54/749/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 127
54/749/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 125
54/749/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 125
54/749/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 126
54/749/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 131
54/749/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 129
54/749/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 157
54/749/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 170
54/749/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 124
54/749/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 145
54/749/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 132
54/749/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 125
54/749/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 131
54/749/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 151
54/749/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 144
54/749/0/6.1/70 Księga akt urodzenia, małżeństw, zgonów 1898 162
54/749/0/6.1/71 Księga akt urodzenia, małżeństw i zgonów 1899 183
54/749/0/6.1/72 Księga łączona, [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1900 204
54/749/0/6.1/73 Księga łączona, [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1901 193
54/749/0/6.1/74 Księga łączona, [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1902 183
54/749/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 177
54/749/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 157
54/749/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1906 1906 160
54/749/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1907 1907 190
54/749/0/6.1/79 Akta zbiorowe [do księgi] małżeństw z roku 1907 1958 0
54/749/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1908 1908 207
54/749/0/6.1/81 Akta zbiorowe [do księgi] małżeństw z roku 1908 1962 0
54/749/0/6.1/82 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Golina za rok 1816] 1816 6
54/749/0/6.1/85 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Golina za rok 1860] 1860 0
54/749/0/6.1/86 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Golina za rok 1865] 1865 8
54/749/0/6.1/88 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Golina za rok 1893] 1893 71
54/749/0/6.1/89 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Golina za rok 1909] 1909 174
54/749/0/6.1/90 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Golina za rok 1923] 1923 0
54/749/0/6.1/91 Księga łączona [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1910] 1910 195
54/749/0/6.1/92 Księga łączona [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1911] 1911 189
54/749/0/6.1/93 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za 1913 rok] 1913 197
54/749/0/6.1/94 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za 1914 rok] 1914 0
54/749/0/6.1/95 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za 1915 rok] 1915 0

Amount of archival material

95

90

0

1.02

0.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -