Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gosławice (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gosławice (pow. koniński) 1810-1938
- brak danych - 1810 - 1811
1824 - 1916
1931 - 1931
1938 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1810-1811, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1810-1811, 1938, 2 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1810-1811, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1817-1916, 1931, 101 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 70 j.a. o sygn.: 1-3, 5-52 (nr 0: 6353-6403), 53-60 (nr 0: 41218-41225), 61-64 (podwójnie - nr 0: 41226-41229, 58249-58252), 65-71 (nr 0: 58253-58259).
W zbiorze zdigitalizowano 29 j.a. o sygn.: 72-96, 99-102.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/750/0/6.1/4 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1817 0
54/750/0/6.1/5 Akta kościoła gosławskiego chrztów, zejścia i ślubów urzędu cywilnego gminy gosławskiej [...] na rok 1817 1817 27
54/750/0/6.1/6 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1818 26
54/750/0/6.1/7 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1819 21
54/750/0/6.1/8 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1820 19
54/750/0/6.1/9 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1821 29
54/750/0/6.1/10 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1822 30
54/750/0/6.1/11 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1824 28
54/750/0/6.1/12 Księga chrztów, ślubów i zmarłych 1825 32
54/750/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 22
54/750/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 18
54/750/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 22
54/750/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 18
54/750/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 23
54/750/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 23
54/750/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 29
54/750/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 23
54/750/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 24
54/750/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 23
54/750/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 22
54/750/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 24
54/750/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 22
54/750/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 26
54/750/0/6.1/27 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1840 24
54/750/0/6.1/28 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1841 36
54/750/0/6.1/29 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1842 29
54/750/0/6.1/30 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1843 29
54/750/0/6.1/31 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1844 30
54/750/0/6.1/32 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1845 29
54/750/0/6.1/33 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1846 40
54/750/0/6.1/34 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1847 37
54/750/0/6.1/35 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1848 45
54/750/0/6.1/36 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1849 40
54/750/0/6.1/37 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1850 44
54/750/0/6.1/38 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1851 39
54/750/0/6.1/39 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1852 47
54/750/0/6.1/40 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1853 51
54/750/0/6.1/41 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1854 39
54/750/0/6.1/42 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1855 39
54/750/0/6.1/43 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1856 42
54/750/0/6.1/44 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1857 50
54/750/0/6.1/45 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1858 46
54/750/0/6.1/46 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1859 41
54/750/0/6.1/47 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1860 44
54/750/0/6.1/48 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1861 45
54/750/0/6.1/49 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1862 46
54/750/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 37
54/750/0/6.1/51 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1864 39
54/750/0/6.1/52 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1865 41
54/750/0/6.1/53 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1866 75
54/750/0/6.1/54 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867 71
54/750/0/6.1/55 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 97
54/750/0/6.1/56 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 115
54/750/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 93
54/750/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 123
54/750/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 114
54/750/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 113
54/750/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 97
54/750/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 107
54/750/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 97
54/750/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 87
54/750/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 135
54/750/0/6.1/67 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 139
54/750/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 110
54/750/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 108
54/750/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 116
54/750/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 122
54/750/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 121
54/750/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 125
54/750/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 132
54/750/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 137
54/750/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 147
54/750/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 127
54/750/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 131
54/750/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 121
54/750/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 111
54/750/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 95
54/750/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 145
54/750/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 126
54/750/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 109
54/750/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 103
54/750/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 148
54/750/0/6.1/87 Duplikat Aktow o rożdenii, brakosoczietanii i smierti 1900 164
54/750/0/6.1/88 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901 145
54/750/0/6.1/89 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1902 149
54/750/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 151
54/750/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 141
54/750/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 130
54/750/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 90
54/750/0/6.1/94 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów za rok 1907] 1907 75
54/750/0/6.1/95 Urodzenia, małżeństwa, zgony [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za 1908 rok] 1908 118
54/750/0/6.1/96 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Gosławice za 1909 rok] 1909 148
54/750/0/6.1/97 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Gosławice za rok 1931] 1931 0
54/750/0/6.1/99 [Akta] u[rodzeń], m[ałżeństw], z[gonów] [Parafii Rzymskokatolickiej Gosławice za] 1910 rok 1910 133
54/750/0/6.1/100 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1911] 1911 139
54/750/0/6.1/101 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1912] 1912 155
54/750/0/6.1/102 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1913] 1913 147
54/750/0/6.1/103 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1914] 1914 0
54/750/0/6.1/104 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok 1915] 1915 0
54/750/0/6.1/105 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za] rok 1916 1916 0

Amount of archival material

105

100

0

0.99

0.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -