Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Goszczanów (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Goszczanów (pow. turecki) 1727-1936 [1963-1979]
- brak danych - 1727 - 1917
1936 - 1936
1963 - 1979
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1825, 9 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1894, 15 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1727-1859, 13 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1936 [1963-1979], 105 j.a., akty stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów, akta zbiorowe, dowody do aktów małżeństw.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 94 j.a. o sygn.: 1-66, 71-79 (nr 0: 6729-6803), 80-90 (nr 0: 41306-41316), 91-98 (nr 0: 58260-58267).
W zbiorze zdigitalizowano 29 j.a. o sygn.: 99-127.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/751/0/6.1/3 Liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1809-1825 167
54/751/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 41
54/751/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 40
54/751/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 50
54/751/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 67
54/751/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 71
54/751/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 72
54/751/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 64
54/751/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 57
54/751/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 45
54/751/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 62
54/751/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 64
54/751/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 68
54/751/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 62
54/751/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 82
54/751/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 85
54/751/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 93
54/751/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 69
54/751/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 85
54/751/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 61
54/751/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 58
54/751/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 57
54/751/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 70
54/751/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 59
54/751/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 63
54/751/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 66
54/751/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 72
54/751/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 91
54/751/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 81
54/751/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 89
54/751/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 84
54/751/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 70
54/751/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 72
54/751/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 70
54/751/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 63
54/751/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 59
54/751/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 69
54/751/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 87
54/751/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 73
54/751/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 78
54/751/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 47
54/751/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 24
54/751/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1866 161
54/751/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 123
54/751/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 96
54/751/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 110
54/751/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 169
54/751/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 159
54/751/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 171
54/751/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 168
54/751/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 143
54/751/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 163
54/751/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 155
54/751/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 190
54/751/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 172
54/751/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 179
54/751/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 153
54/751/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 141
54/751/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 170
54/751/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 164
54/751/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 160
54/751/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 212
54/751/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 212
54/751/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 196
54/751/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 203
54/751/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1889 197
54/751/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1890 193
54/751/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1891 154
54/751/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1892 193
54/751/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1893 194
54/751/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. 1894 242
54/751/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 198
54/751/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 204
54/751/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 201
54/751/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 180
54/751/0/6.1/113 Duplikat Urożdienych, Brakosoczietawszchsia i umierszich 1899 205
54/751/0/6.1/114 Duplikat Aktow Urożdienych, Brakosoczietawszchsia i Umierszich 1900 223
54/751/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 225
54/751/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 220
54/751/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 259
54/751/0/6.1/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 213
54/751/0/6.1/119 Duplikat akt urodzeń, małzeństw, zgonów [za] 1905 rok 1905 216
54/751/0/6.1/120 Księga urodzeń, małzeństw i zgonów [za] 1906 rok 1906 201
54/751/0/6.1/121 Księga akt urodzeń, małzeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 224
54/751/0/6.1/122 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów [parafii Goszczanów za] 1908 rok 1908 244
54/751/0/6.1/123 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Гощановскаго прихода [...] за 1909 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” Goŝanovskago prihoda [...] za 1909 god”] 1909 251
54/751/0/6.1/124 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Гощановскаго прихода [...] за 1910 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” Goŝanovskago prihoda [...] za 1910 god”] 1910 244
54/751/0/6.1/125 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej w Goszczanowie [za] 1911 rok 1911 229
54/751/0/6.1/126 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1912 rok 1912 260
54/751/0/6.1/127 Duplikat akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1913 rok 1913 227
54/751/0/6.1/128 Документы [...] за 1913 годъ [Dokumenty [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/751/0/6.1/129 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1914] 1914 0
54/751/0/6.1/130 Dokumenty do akt zaślubionych [...] [za rok 1914] 1914 0
54/751/0/6.1/131 Akta zbiorcze [do akt] urodzeń z 1875 roku 1963 0
54/751/0/6.1/132 Akta zbiorcze [do akt] urodzeń z 1888 roku 1969-1970 0
54/751/0/6.1/133 Akta zbiorcze [do akt] urodzeń z 1897 roku 1965 0
54/751/0/6.1/134 Akta zbiorcze [do akt] urodzeń z 1898 roku 1965 0
54/751/0/6.1/135 Akta zbiorcze [do akt] urodzeń z 1905 roku 1963 0
54/751/0/6.1/136 Akta zbiorcze [do akt] urodzeń z 1906 roku 1964-1979 0
54/751/0/6.1/137 Akta zbiorcze [do akt] małżeństw z 1912 roku 1963 0
1 2

Amount of archival material

142

125

0

2.35

2.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -