Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grabienice (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grabienice (pow. koniński) 1808-1914
- brak danych - 1808 - 1808
1814 - 1820
1822 - 1869
1871 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1814-1906, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1814-1912, 7 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1814, 1893-1914, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1912, 88 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 72 j.a. o sygn: 1-54 (nr 0: 6902-6955), 55-65 (nr 0: 41317-41327), 66-72 (nr 0: 58268-58274).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/752/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1808 61
54/752/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1815 23
54/752/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1816 20
54/752/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1817 37
54/752/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1818 27
54/752/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1819 38
54/752/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 40
54/752/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 17
54/752/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823-1824 53
54/752/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 43
54/752/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 33
54/752/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 26
54/752/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 30
54/752/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 32
54/752/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 27
54/752/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 23
54/752/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 20
54/752/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 26
54/752/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 22
54/752/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 19
54/752/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 23
54/752/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 25
54/752/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 27
54/752/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 27
54/752/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 32
54/752/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 41
54/752/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 31
54/752/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 23
54/752/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 26
54/752/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 24
54/752/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 53
54/752/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 49
54/752/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 73
54/752/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 44
54/752/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 63
54/752/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 67
54/752/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 44
54/752/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 54
54/752/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 52
54/752/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 46
54/752/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 39
54/752/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 42
54/752/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 48
54/752/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 64
54/752/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 45
54/752/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 34
54/752/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 48
54/752/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 46
54/752/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1863 50
54/752/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1864 51
54/752/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 62
54/752/0/6.1/55 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1866 85
54/752/0/6.1/56 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867 96
54/752/0/6.1/57 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 64
54/752/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 109
54/752/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 83
54/752/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 86
54/752/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 65
54/752/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 73
54/752/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 57
54/752/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 44
54/752/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 51
54/752/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 57
54/752/0/6.1/68 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 46
54/752/0/6.1/69 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 48
54/752/0/6.1/70 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 73
54/752/0/6.1/71 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 58
54/752/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/752/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/752/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/752/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/752/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/752/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/752/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/752/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/752/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/752/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/752/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/752/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 0
54/752/0/6.1/87 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [za rok 1907 oraz dokumenty do księgi] 1907 0
54/752/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów par [Parafii Rzymskokatolickiej] Grabienice [za] 1908 rok 1908 0
54/752/0/6.1/89 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [Parafii Rzymskokatolickiej] Grabienice [za rok ] 1909 1909 0
54/752/0/6.1/94 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Grabienice za rok 1897] 1897 0
54/752/0/6.1/95 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [oraz dowody do aktów małżeństw za rok] 1910 1910 0
54/752/0/6.1/96 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [parafii] Grabienice [za rok] 1911 1911 0
54/752/0/6.1/97 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1912] 1912 0

Amount of archival material

99

96

0

0.98

0.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -