Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grochowy (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grochowy (pow. koniński) 1866-1916
- brak danych - 1866 - 1866
1869 - 1869
1875 - 1875
1880 - 1880
1890 - 1916
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1866-1880, 4 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1890-1916, 27 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zdigitalizowano 24 j.a. o sygn.: 1-20, 26-29.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/753/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 77
54/753/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 92
54/753/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 87
54/753/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 90
54/753/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 87
54/753/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 96
54/753/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 117
54/753/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 99
54/753/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 117
54/753/0/6.1/10 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1899 132
54/753/0/6.1/11 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1900 132
54/753/0/6.1/12 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1901 137
54/753/0/6.1/13 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1902 116
54/753/0/6.1/14 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1903 145
54/753/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 123
54/753/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 111
54/753/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 113
54/753/0/6.1/18 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1907 roku parafii Grochowy 1907 111
54/753/0/6.1/19 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 112
54/753/0/6.1/20 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1909 roku 1909 109
54/753/0/6.1/25 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Grochowy za rok 1915] 1915 0
54/753/0/6.1/26 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1910 roku [w] Parafii Grochowy 1910 120
54/753/0/6.1/27 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1911 roku [w] Parafii Grochowy 1911 131
54/753/0/6.1/28 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1912] 1912 133
54/753/0/6.1/29 [Księga] Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1913 roku [...] 1913 108
54/753/0/6.1/30 [Księga] Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1914 roku [...] 1914 0
54/753/0/6.1/31 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [za lata] 1915-1916 1915-1916 0

Amount of archival material

31

27

0

0.29

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -