Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grodziec (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grodziec (pow. koniński) 1809-1935 [1992-2000]
- brak danych - 1809 - 1857
1859 - 1862
1864 - 1864
1866 - 1930
1935 - 1935
1992 - 2000
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1913, 4 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1935, 24 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1810-1928, 76 j.a.
Przypiski, daty skrajne: 1911-1914, 1 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 71 j.a. o sygn.: 1-54 (7039-7092), 55-65 (nr 0: 41336-41346), 66-71 (nr 0: 58275-58280).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/754/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1810 25
54/754/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1811 30
54/754/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1812 23
54/754/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1813 28
54/754/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1814 23
54/754/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1815 29
54/754/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1816 34
54/754/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1817 31
54/754/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1818 29
54/754/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1819 25
54/754/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 24
54/754/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 29
54/754/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 30
54/754/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 25
54/754/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 28
54/754/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 30
54/754/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 21
54/754/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 26
54/754/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 20
54/754/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 28
54/754/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 29
54/754/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 36
54/754/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 33
54/754/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 30
54/754/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 33
54/754/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 20
54/754/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 24
54/754/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 29
54/754/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 27
54/754/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 46
54/754/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 44
54/754/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 62
54/754/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 38
54/754/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 43
54/754/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 48
54/754/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 38
54/754/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 27
54/754/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 37
54/754/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 33
54/754/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 32
54/754/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 26
54/754/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 32
54/754/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 38
54/754/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 42
54/754/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 37
54/754/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 28
54/754/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 42
54/754/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 31
54/754/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 43
54/754/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1862 46
54/754/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 50
54/754/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1866 79
54/754/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 51
54/754/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 64
54/754/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 68
54/754/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 75
54/754/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 64
54/754/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 81
54/754/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 97
54/754/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 82
54/754/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 92
54/754/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 95
54/754/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 100
54/754/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 104
54/754/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 93
54/754/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 96
54/754/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 119
54/754/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 104
54/754/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 107
54/754/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 125
54/754/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 80
54/754/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 73
54/754/0/6.1/86 Księga duplikat akt religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia [...] na rok 1857 1857 0
54/754/0/6.1/88 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1884 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1884 godʺ] 1911-1914 0
54/754/0/6.1/91 [Dokumenty na podstawie których dokonano przypisków za 1893 rok] 1913 0
54/754/0/6.1/95 [Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za 1901 rok] 1901 0
54/754/0/6.1/97 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za 1903 rok] 1903 0
54/754/0/6.1/99 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1921] 1921 0
54/754/0/6.1/102 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1928] 1928 0

Amount of archival material

107

103

0

1.11

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -