Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grodzisko (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grodzisko (pow. kaliski); Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grodzisko (pow. kaliski) 1815-1917 [1975-1987]
- brak danych - 1815 - 1817
1820 - 1855
1876 - 1917
1975 - 1987
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1815-1822, 5 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1815-1822, 5 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1815-1822, 5 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1823-1917 [1975-1987], 85 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 57 j.a. o sygn.: 1-48 (nr 0: 7198-7245), 49 (nr 0 41385), 50-57 (nr 0: 58281-58288).
W zbiorze zdigitalizowano 29 j.a. o sygn.: 58-78, 80, 82-84, 86, 88, 90, 92.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/755/0/6.1/16 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1823 39
54/755/0/6.1/17 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1824 35
54/755/0/6.1/18 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1825 32
54/755/0/6.1/19 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1826 30
54/755/0/6.1/20 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1827 37
54/755/0/6.1/21 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1828 35
54/755/0/6.1/22 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1829 30
54/755/0/6.1/23 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1830 35
54/755/0/6.1/24 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1831 36
54/755/0/6.1/25 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1832 33
54/755/0/6.1/26 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1833 35
54/755/0/6.1/27 Księga urodzonych, ślubów i zgonu 1834 36
54/755/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 33
54/755/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 31
54/755/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 33
54/755/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 30
54/755/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 30
54/755/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 32
54/755/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 28
54/755/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 27
54/755/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 28
54/755/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 31
54/755/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 32
54/755/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 32
54/755/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 31
54/755/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 32
54/755/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 36
54/755/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 32
54/755/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 36
54/755/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 32
54/755/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 29
54/755/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 32
54/755/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 35
54/755/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 55
54/755/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 62
54/755/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 76
54/755/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 82
54/755/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 86
54/755/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 69
54/755/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 94
54/755/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 70
54/755/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 81
54/755/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/755/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/755/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/755/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/755/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/755/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/755/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/755/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/755/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/755/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/755/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/755/0/6.1/69 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1896 0
54/755/0/6.1/70 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1897 0
54/755/0/6.1/71 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1898 0
54/755/0/6.1/72 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1899 0
54/755/0/6.1/73 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/755/0/6.1/74 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/755/0/6.1/75 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1902 0
54/755/0/6.1/76 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1903 0
54/755/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/755/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/755/0/6.1/79 Akta zbiorowe urodzeń 1905 0
54/755/0/6.1/80 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1906 rok 1906 0
54/755/0/6.1/81 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego z roku 1906 [do aktów urodzeń] 1987 0
54/755/0/6.1/82 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 0
54/755/0/6.1/83 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Гродзиского прихода] 1908 0
54/755/0/6.1/84 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1909 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ прихода Гродзиско] 1909 0
54/755/0/6.1/85 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1909 parafii rzymskokatolickiej Grodzisko 1987 0
54/755/0/6.1/86 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] rok 1910 1910 0
54/755/0/6.1/87 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów [z roku 1910] 1977 0
54/755/0/6.1/88 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1911 rok 1911 0
54/755/0/6.1/89 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów [z roku 1911] 1975 0
54/755/0/6.1/90 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1912] 1912 0
54/755/0/6.1/91 Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów [za] rok 1912 1987 0
54/755/0/6.1/92 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za 1913 rok] 1913 0
54/755/0/6.1/93 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za 1914 rok] 1914 0
54/755/0/6.1/94 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1914 1977-1987 0
54/755/0/6.1/95 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za 1915 rok] 1915 0
54/755/0/6.1/96 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1915 1985 0
54/755/0/6.1/97 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1916 rok 1916 0
54/755/0/6.1/98 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1916 1982 0
54/755/0/6.1/99 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1917 rok 1917 0
54/755/0/6.1/100 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1917 1986-1987 0

Amount of archival material

100

89

0

0.96

0.87

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -