Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grzegorzew (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grzegorzew (pow. kolski) 1810-1915
- brak danych - 1810 - 1811
1813 - 1814
1816 - 1819
1821 - 1857
1861 - 1865
1867 - 1868
1872 - 1880
1882 - 1882
1884 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1891-1900, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1810-1915, 98 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 65 j.a. o sygn.: 1-33 (nr 0: 7303-7335), 34-50 (nr 0: 7337-7353), 51-59 (nr 0: 41395-41403), 60-64 (nr 0: 58289-58293), 81 (nr 0 7336).
W zbiorze zdigitalizowano 29 j.a. o sygn.: 65-80, 82-87, 91-92, 94-97, 99.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/756/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu. 1810 138
54/756/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1811 144
54/756/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1813 92
54/756/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1814 84
54/756/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1816 89
54/756/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1817 111
54/756/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1818 117
54/756/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1819 117
54/756/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1821 118
54/756/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1822 94
54/756/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1823 90
54/756/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1824 115
54/756/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1825 108
54/756/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1826 66
54/756/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1827 60
54/756/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1828 72
54/756/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1829 74
54/756/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1830 67
54/756/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1831 64
54/756/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1832 56
54/756/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1833 61
54/756/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1834 53
54/756/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1835 55
54/756/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1836 65
54/756/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1837 59
54/756/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1838 57
54/756/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1839 54
54/756/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1840 54
54/756/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1841 50
54/756/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1842 72
54/756/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1843 75
54/756/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu tom I 1844 62
54/756/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu tom II 1844 16
54/756/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1846 66
54/756/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1847 70
54/756/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1848 99
54/756/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1849 75
54/756/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1850 68
54/756/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1851 60
54/756/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1852 78
54/756/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1853 79
54/756/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1854 75
54/756/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1855 116
54/756/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1856 96
54/756/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1857 85
54/756/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1861 91
54/756/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1862 99
54/756/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1863 84
54/756/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1864 100
54/756/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1865 90
54/756/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonu 1867 156
54/756/0/6.1/52 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zgonu 1868 140
54/756/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 139
54/756/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 151
54/756/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 144
54/756/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 147
54/756/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 143
54/756/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 132
54/756/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 166
54/756/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 149
54/756/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 137
54/756/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 166
54/756/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 138
54/756/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 0
54/756/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 0
54/756/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 0
54/756/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/756/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/756/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/756/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/756/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/756/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/756/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/756/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/756/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/756/0/6.1/77 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1897 0
54/756/0/6.1/78 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1898 0
54/756/0/6.1/79 Księga aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/756/0/6.1/80 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1900 0
54/756/0/6.1/81 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1845 73
54/756/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/756/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/756/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/756/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904-1905 0
54/756/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904-1905 0
54/756/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/756/0/6.1/91 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 0
54/756/0/6.1/92 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 0
54/756/0/6.1/93 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów za 1908 rok 1908 0
54/756/0/6.1/94 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Grzegorzewie [za] rok 1909 1909 0
54/756/0/6.1/95 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grzegorzewie [za] 1910 rok 1910 0
54/756/0/6.1/96 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grzegorzewie [za] 1911 rok 1911 0
54/756/0/6.1/97 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1912 rok 1912 0
54/756/0/6.1/98 Приложенія къ актамъ бракосочетавшихся [...] въ 1911 году [Priloženíâ kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ [...] vʺ 1911 godu] 1911 0
54/756/0/6.1/99 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1913 rok 1913 0
54/756/0/6.1/100 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1914 rok 1914 0
54/756/0/6.1/101 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1915 rok 1915 0
54/756/0/6.1/102 Dokumenty do aktów zaślubionych w 1915 roku [...] 1915 0

Amount of archival material

101

95

0

1.91

1.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -