Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Grzymiszew (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Grzymiszew (pow. turecki) 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1813
1815 - 1816
1818 - 1819
1821 - 1822
1824 - 1824
1826 - 1830
1832 - 1842
1845 - 1849
1851 - 1852
1858 - 1858
1860 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA (brak sygn. 3)
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1811, 3 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1909, 56 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1812, 4 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1818-1917, 93 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA (brak sygn. 3).
W zbiorze zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 1-2, 4-7 (nr 0: 7421- 7426), 8-18 (nr 0: 41429-41439), 19-26 (nr 0: 58294-58301).
W zbiorze zdigitalizowano 29 j.a. o sygn.: 27-39, 108-114, 116, 118, 120, 139, 140, 142, 144, 146, 148.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/757/0/6.1/1 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 32
54/757/0/6.1/2 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1861 50
54/757/0/6.1/4 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonu 1862 52
54/757/0/6.1/5 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonu 1863 48
54/757/0/6.1/6 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonu 1864 51
54/757/0/6.1/7 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonu 1865 44
54/757/0/6.1/8 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonu 1866 86
54/757/0/6.1/9 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonu 1867 87
54/757/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 78
54/757/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 81
54/757/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 86
54/757/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 98
54/757/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 82
54/757/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 81
54/757/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 102
54/757/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 91
54/757/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 100
54/757/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 90
54/757/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 69
54/757/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 123
54/757/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 96
54/757/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 111
54/757/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 91
54/757/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 103
54/757/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 110
54/757/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 105
54/757/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 100
54/757/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 90
54/757/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 100
54/757/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 94
54/757/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 108
54/757/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 119
54/757/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 107
54/757/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 93
54/757/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 117
54/757/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 99
54/757/0/6.1/57 [Urodzenia, małżeństwa i zgony] 1818 0
54/757/0/6.1/63 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1826 0
54/757/0/6.1/65 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1827 0
54/757/0/6.1/67 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1828 0
54/757/0/6.1/69 Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1829 0
54/757/0/6.1/71 [Urodzenia, małżeństwa i zgony] 1830 0
54/757/0/6.1/72 Księga [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1832 0
54/757/0/6.1/74 Księga duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1833 0
54/757/0/6.1/76 Księga duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1834 0
54/757/0/6.1/78 Księga duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1835 0
54/757/0/6.1/80 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1836 0
54/757/0/6.1/82 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1837 0
54/757/0/6.1/84 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1838 0
54/757/0/6.1/86 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1839 0
54/757/0/6.1/88 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1840 0
54/757/0/6.1/90 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1841 0
54/757/0/6.1/92 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1842 0
54/757/0/6.1/94 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1845 0
54/757/0/6.1/96 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1846 0
54/757/0/6.1/98 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1847 0
54/757/0/6.1/100 Duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1848 0
54/757/0/6.1/101 Księga duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1849 0
54/757/0/6.1/102 Księga duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1851 0
54/757/0/6.1/104 Duplikat aktów urodzenia, zaślubień i zejścia 1852 0
54/757/0/6.1/106 Księga duplikat aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia 1858 0
54/757/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 113
54/757/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 104
54/757/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 112
54/757/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 103
54/757/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 145
54/757/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 142
54/757/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 124
54/757/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1905 1905 123
54/757/0/6.1/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1906 1906 99
54/757/0/6.1/120 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1907 1907 114
54/757/0/6.1/139 Księga urodzeń małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 126
54/757/0/6.1/140 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1909] 1909 0
54/757/0/6.1/142 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1910] 1910 149
54/757/0/6.1/143 Akta zbiorowe małżeństw [...] za 1910 rok 1910 0
54/757/0/6.1/144 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1911] 1911 122
54/757/0/6.1/145 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1911 годъ 1911 0
54/757/0/6.1/146 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1912] 1912 145
54/757/0/6.1/147 [Dokumenty do akt zaślubionych za rok 1912] 1912 0
54/757/0/6.1/148 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1913] 1913 149
54/757/0/6.1/149 Документы [...] за 1913 годъ [Dokumenty [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/757/0/6.1/150 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1914] 1914 0
54/757/0/6.1/151 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1914 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ [...] za 1914 godʺ] 1914 0
54/757/0/6.1/152 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1915] 1915 0
54/757/0/6.1/153 [Dokumenty do aktów zaślubionych za 1915 rok] 1915 0
54/757/0/6.1/154 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1916 1916 0
54/757/0/6.1/155 Dokumenty do aktów małżeństw za 1916 rok 1916 0
54/757/0/6.1/156 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1917 1917 0
54/757/0/6.1/157 Dokumenty ślubne za 1917 rok 1917 0

Amount of archival material

156

144

0

1.44

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -