Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Izbica Kujawska (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Izbica Kujawska (pow. kolski) 1710-1865
- brak danych - 1710 - 1798
1808 - 1865
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1769-1849, 21 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1810-1855, 22 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1848, 14 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1710-1865, 47 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 80 j.a. o sygn.: 2-32, 35-36, 38, 40-41, 43, 45, 47, 49, 51-68, 70-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89-95 (nr 0: 7623-7699), 96-97 (nr 0: 7701-7702), 101 (nr 0 7700)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/758/0/6.1/1 Rejestr urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1710-1769 151
54/758/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 185
54/758/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 0
54/758/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 190
54/758/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 0
54/758/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 192
54/758/0/6.1/46 Dowody do małżeństw 1823 0
54/758/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 201
54/758/0/6.1/48 Dowody do małżeństw 1824 0
54/758/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 192
54/758/0/6.1/50 Dowody do małżeństw 1825 0
54/758/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 145
54/758/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 108
54/758/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 118
54/758/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 96
54/758/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 94
54/758/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 126
54/758/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 123
54/758/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 93
54/758/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 72
54/758/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 51
54/758/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 59
54/758/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 41
54/758/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 74
54/758/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 50
54/758/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 63
54/758/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 60
54/758/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 61
54/758/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 64
54/758/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1850 84
54/758/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1851 84
54/758/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1852 122
54/758/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1853 78
54/758/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1854 73
54/758/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1855 106
54/758/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1856 94
54/758/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1857 91
54/758/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1858 93
54/758/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1859 101
54/758/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1860 82
54/758/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1861 76
54/758/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1862 83
54/758/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1864 91
54/758/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 85
54/758/0/6.1/98 Akta urodzenia, zaślubienia, zejścia gminy izbickiej w powiecie kowalskim, obwodzie kujawskim, województwie mazowieckim 1823 0
54/758/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1863 76

Amount of archival material

104

104

0

1.93

1.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -