Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Janiszew (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Janiszew (pow. turecki) 1714-1938
- brak danych - 1714 - 1813
1815 - 1829
1831 - 1926
1929 - 1932
1935 - 1936
1938 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1809, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1938, 96 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1809, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1714-1915, 104 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 61 j.a. o sygn.: 2-55 ( nr 0: 7775-7828), 68-74 (nr 0: 58302-58308).
W zbiorze zdigitalizowano 28 j.a. o sygn.: 75-89, 92-101, 197-199.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/759/0/6.1/1 Wykaz alfabetyczny urodzeń, ślubów i zgonów 1714-1808 0
54/759/0/6.1/5 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1809-1810 33
54/759/0/6.1/6 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1810-1811 41
54/759/0/6.1/7 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1811-1812 35
54/759/0/6.1/8 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1812-1813 28
54/759/0/6.1/9 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1815 21
54/759/0/6.1/10 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1816 20
54/759/0/6.1/11 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1817 34
54/759/0/6.1/12 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1818 33
54/759/0/6.1/13 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1819 36
54/759/0/6.1/14 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1820 34
54/759/0/6.1/15 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1821 34
54/759/0/6.1/16 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1822 32
54/759/0/6.1/17 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1823 31
54/759/0/6.1/18 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1824 37
54/759/0/6.1/19 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1825 36
54/759/0/6.1/20 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1826 31
54/759/0/6.1/21 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1827 34
54/759/0/6.1/22 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1828 34
54/759/0/6.1/23 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1829 40
54/759/0/6.1/24 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 26
54/759/0/6.1/25 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1832 35
54/759/0/6.1/26 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1833 36
54/759/0/6.1/27 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1834 33
54/759/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1835 38
54/759/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1836 31
54/759/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1837 39
54/759/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1838 29
54/759/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1839 22
54/759/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1840 17
54/759/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1841 19
54/759/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1842 24
54/759/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1843 20
54/759/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1844 25
54/759/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1845 24
54/759/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1846 19
54/759/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1847 19
54/759/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1848 19
54/759/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1849 18
54/759/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1850 20
54/759/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1851 19
54/759/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1852 20
54/759/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1853 19
54/759/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1854 18
54/759/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1855 18
54/759/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1858 20
54/759/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1859 20
54/759/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1861 21
54/759/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1862 22
54/759/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1863 13
54/759/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1864 18
54/759/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1865 26
54/759/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1866 31
54/759/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1867 31
54/759/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 49
54/759/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 31
54/759/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 29
54/759/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 34
54/759/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 36
54/759/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 34
54/759/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 36
54/759/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 37
54/759/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 36
54/759/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 33
54/759/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 40
54/759/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 42
54/759/0/6.1/70 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 44
54/759/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 44
54/759/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 54
54/759/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 59
54/759/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 51
54/759/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 65
54/759/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 72
54/759/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 91
54/759/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 78
54/759/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 72
54/759/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 102
54/759/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 111
54/759/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 85
54/759/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 118
54/759/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 85
54/759/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 82
54/759/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 80
54/759/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 80
54/759/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 96
54/759/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 90
54/759/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1856 0
54/759/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zmarłych 1857 0
54/759/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 88
54/759/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 112
54/759/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 86
54/759/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 98
54/759/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 102
54/759/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 93
54/759/0/6.1/99 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 112
54/759/0/6.1/100 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok 1908 103
54/759/0/6.1/101 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafii w Janiszewie [za] 1909 rok 1909 95
54/759/0/6.1/197 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafii w Janiszewie [za] 1910 rok 1910 101
54/759/0/6.1/198 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej w Janiszewie [za] 1911 rok 1911 90
54/759/0/6.1/199 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1912 rok 1912 107
1 2

Amount of archival material

202

198

0

1.36

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -