Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874
- brak danych - 1808 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, dowody (alegata) do aktów małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zborze zmikrofilmowano 64 j.a. o sygn: 1-18, 20-22, 24-25, 27-61, 67-72 (nr 0: 8201-8264)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/760/0/-/1 Akta urodzeń 1808 21
54/760/0/-/2 Akta małżeństw 1808 19
54/760/0/-/3 Akta zejścia 1808 19
54/760/0/-/4 Akta urodzeń 1809-1810 21
54/760/0/-/5 Akta małżeństw 1809-1810 18
54/760/0/-/6 Akta zejścia 1809-1810 14
54/760/0/-/7 Akta urodzeń 1810 28
54/760/0/-/8 Akta małżeństw 1810 20
54/760/0/-/9 Akta zejścia 1810 20
54/760/0/-/10 Akta urodzeń 1811-1812 36
54/760/0/-/11 Akta małżeństw 1811-1812 18
54/760/0/-/12 Akta zejścia 1811-1812 39
54/760/0/-/13 Akta urodzeń 1812-1813 25
54/760/0/-/14 Akta małżeństw 1812-1813 16
54/760/0/-/15 Akta zejścia 1812-1813 25
54/760/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1813-1814 81
54/760/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1814-1815 59
54/760/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1815-1816 49
54/760/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1816-1817 0
54/760/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1816-1817 40
54/760/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1818-1819 57
54/760/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 40
54/760/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1821 0
54/760/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 42
54/760/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 42
54/760/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 0
54/760/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 42
54/760/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 36
54/760/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 43
54/760/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 44
54/760/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 43
54/760/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 39
54/760/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 34
54/760/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 42
54/760/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 44
54/760/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 42
54/760/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 40
54/760/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 41
54/760/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 36
54/760/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 41
54/760/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 47
54/760/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 43
54/760/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 43
54/760/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 43
54/760/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 37
54/760/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 48
54/760/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 43
54/760/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 37
54/760/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 48
54/760/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 46
54/760/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 49
54/760/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 42
54/760/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 69
54/760/0/-/54 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1852 53
54/760/0/-/55 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1853 40
54/760/0/-/56 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1854 43
54/760/0/-/57 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1855 45
54/760/0/-/58 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1856 45
54/760/0/-/59 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1857 42
54/760/0/-/60 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1858 37
54/760/0/-/61 Księga urodzonych, małżeństw i zgonu 1859 32
54/760/0/-/62 Dowody do akt małżeństwa 1808-1815 0
54/760/0/-/63 Dowody do akt małżeństwa 1816-1822 0
54/760/0/-/64 Dowody do akt małżeństwa 1823-1836 0
54/760/0/-/65 Dowody do akt małżeństwa 1837-1849 0
54/760/0/-/66 Dowody do akt małżeństwa 1850-1859 0
54/760/0/-/67 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1860 35
54/760/0/-/68 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1861 39
54/760/0/-/69 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1862 37
54/760/0/-/70 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1863 32
54/760/0/-/71 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1864 34
54/760/0/-/72 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1865 39
54/760/0/-/73 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1866 68
54/760/0/-/74 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonu 1867 61
54/760/0/-/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów z dowodami do akt małżeństw 1868 62
54/760/0/-/76 Dowody do akt małżeństw 1868 0
54/760/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 55
54/760/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 75
54/760/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 82
54/760/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 70
54/760/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 86
54/760/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 81

Amount of archival material

82

82

0

1.04

1.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -