Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kawnice (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kawnice (pow. koniński) 1632-1930
- brak danych - 1632 - 1809
1811 - 1812
1817 - 1818
1821 - 1821
1824 - 1839
1841 - 1847
1849 - 1876
1878 - 1902
1904 - 1914
1927 - 1927
1930 - 1930
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1879-1927, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1632-1930, 89 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 49 j.a. o sygn: 2-42 (nr 0: 8846-8886), 54-60 (nr 0: 58316-58322), 79 (nr 0 8845).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/762/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1821 24
54/762/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1824 27
54/762/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1825 34
54/762/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1826 22
54/762/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1827 26
54/762/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1828 21
54/762/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1829 26
54/762/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1830 33
54/762/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1831 27
54/762/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1832 36
54/762/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1833 36
54/762/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1834 24
54/762/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1835 16
54/762/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1836 29
54/762/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1837 34
54/762/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1838 24
54/762/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1839 26
54/762/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1841 30
54/762/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1842 29
54/762/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1843 25
54/762/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1844 24
54/762/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1845 33
54/762/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1846 24
54/762/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1847 24
54/762/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1849 29
54/762/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1850 22
54/762/0/6.1/28 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1851 27
54/762/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1852 23
54/762/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1853 29
54/762/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1854 23
54/762/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1855 19
54/762/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1856 23
54/762/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1857 27
54/762/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1858 34
54/762/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1859 30
54/762/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1860 34
54/762/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1861 26
54/762/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1862 31
54/762/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1863 37
54/762/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1864 30
54/762/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1865 28
54/762/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1866 49
54/762/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1867 41
54/762/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1868 51
54/762/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 56
54/762/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 36
54/762/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 50
54/762/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 61
54/762/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 68
54/762/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 57
54/762/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 63
54/762/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 110
54/762/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 55
54/762/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 78
54/762/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 99
54/762/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 77
54/762/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 64
54/762/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 76
54/762/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 79
54/762/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/762/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/762/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/762/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/762/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/762/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/762/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/762/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/762/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/762/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/762/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/762/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/762/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/762/0/6.1/74 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 0
54/762/0/6.1/75 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/762/0/6.1/76 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/762/0/6.1/77 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/762/0/6.1/78 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/762/0/6.1/79 Akta urodzeń, małżeństw i zmarłych 1811-1812 29
54/762/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/762/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/762/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za lata] 1906-1907 1906-1907 0
54/762/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za lata] 1908-1909 [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1909] 1908-1909 0
54/762/0/6.1/84 [Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw, zgonów parafii Kawnice za lata 1817-1818] 1817-1818 0
54/762/0/6.1/87 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Kawnice za rok 1927] 1927 0
54/762/0/6.1/88 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Kawnice za rok 1930] 1930 0
54/762/0/6.1/89 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1910] 1910 0
54/762/0/6.1/90 Księga łączna [urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1911-1912] 1911-1912 0
54/762/0/6.1/91 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1913-1914] 1913-1914 0

Amount of archival material

91

88

0

0.85

0.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -