Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kazimierz Biskupi (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kazimierz Biskupi (pow. koniński) 1808-1938 [1960-1996]
- brak danych - 1808 - 1812
1816 - 1822
1824 - 1827
1829 - 1836
1839 - 1839
1841 - 1860
1862 - 1914
1918 - 1918
1920 - 1920
1922 - 1931
1934 - 1934
1937 - 1937
1938 - 1938
1960 - 1996
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1825, 9 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1938, 43 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1914, 12 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1816-1925 [1960-1996], 89 j.a.
Przypiski, daty skrajne: 1910-1914, 12 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 71 j.a. o sygn.: 1-65 (nr 0: 8887-8951), 78-83 (nr 0: 58323-58328).
W zbiorze zdigitalizowano 17 j.a. o sygn.: 93-99, 114-117, 119, 135-136, 159, 161, 163.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/763/0/6.1/86 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1887] 1887 0
54/763/0/6.1/87 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok 1889] 1889 0
54/763/0/6.1/88 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1890] 1890 0
54/763/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1891] 1891 0
54/763/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1892] 1892 0
54/763/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1893] 1893 0
54/763/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1894] 1894 0
54/763/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1895] 1895 196
54/763/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 161
54/763/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 162
54/763/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 158
54/763/0/6.1/97 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1900 202
54/763/0/6.1/98 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1901 174
54/763/0/6.1/99 [Urodzenia, małżeństwa, zgony] 1902 192
54/763/0/6.1/114 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1904 155
54/763/0/6.1/115 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1905 175
54/763/0/6.1/116 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok] 1906 1906 149
54/763/0/6.1/117 Urodzenia, małżeństwa, zgony [za rok] 1907 1907 165
54/763/0/6.1/119 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Kazimierz Biskupi za 1908 rok] 1908 139
54/763/0/6.1/122 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1878 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1878 godʺ] 1911-1913 0
54/763/0/6.1/123 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1879 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1879 godʺ] 1913 0
54/763/0/6.1/124 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1880 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1880 godʺ] 1911-1912 0
54/763/0/6.1/125 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1881 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1881 godʺ] 1910-1914 0
54/763/0/6.1/126 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1884 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1884 godʺ] 1909-1914 0
54/763/0/6.1/127 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1886 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1886 godʺ] 1911-1913 0
54/763/0/6.1/128 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1888] 1888 0
54/763/0/6.1/129 [Dokumenty na podstawie których dokonano przypisków za 1888 rok] 1909-1914 0
54/763/0/6.1/130 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1889 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1889 godʺ] 1910-1913 0
54/763/0/6.1/131 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1890 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1890 godʺ] 1911-1914 0
54/763/0/6.1/132 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1891 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1891 godʺ] 1910-1914 0
54/763/0/6.1/133 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1893 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1893 godʺ] 1911-1913 0
54/763/0/6.1/134 Документы [...] на основанiи которыхъ сделаны оговорки на поляхъ актовъ за 1894 годъ [Dokumenty [...] na osnovanii kotoryhʺ sdelany ogovorki na polâhʺ aktovʺ za 1894 godʺ] 1912-1914 0
54/763/0/6.1/135 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1897] 1897 108
54/763/0/6.1/136 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1903] 1903 150
54/763/0/6.1/142 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1913] 1913 0
54/763/0/6.1/159 Księga Parafii Rzymskokatolickiej Kazimierz Biskupi, akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1909] 1909 182
54/763/0/6.1/160 Akta zbiorcze do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z 1909 roku 1962-1975 0
54/763/0/6.1/161 Księga Parafii Rzymskokatolickiej Kazimierz Biskupi, akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1910] 1910 164
54/763/0/6.1/162 Akta zbiorcze do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z 1910 roku 1960-1978 0
54/763/0/6.1/163 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Kazimierz Biskupi z 1911 roku] 1911 153
54/763/0/6.1/164 Akta UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów za] rok 1912 [i 1913] 1912-1913 [1924-1975] 0
54/763/0/6.1/165 Dokumenty [do akt małżeństw] [...] za rok 1925 1924-1925 0

Amount of archival material

165

163

0

1.73

1.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -