Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kłodawa (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kłodawa (pow. kolski) 1809-1917
- brak danych - 1809 - 1813
1815 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1837-1840, 1 j.a.
Akta małżeństw, daty skrajne: 1863, 1 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1836-1869, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1917, 191 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze jest 1 szczątek (wewnątrz sygn.: 2-15) Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Kłodawa (pow. kolski) z lat 1810-1811.
W zbiorze zmikrofilmowano 73 j.a. o sygn.: 1-22, 24-41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65-66, 68, 70-72, 74, 76-77, 79, 81, 83-84, 86-87 (nr 0: 9727-9792), 115-118, 120, 122-123 (nr ): 58333-58339).
W zbiorze zdigitalizowano 30 j.a. o sygn.: 125-126, 128-142, 150-151, 181-191.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/765/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1809 43
54/765/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1810 78
54/765/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 84
54/765/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1812 77
54/765/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1813 115
54/765/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 98
54/765/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 70
54/765/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1816 82
54/765/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 59
54/765/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 55
54/765/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 57
54/765/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 74
54/765/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 73
54/765/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 66
54/765/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 69
54/765/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1821-1826 96
54/765/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 80
54/765/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 79
54/765/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 21
54/765/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 81
54/765/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 105
54/765/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 105
54/765/0/6.1/23 Metryki złożone przez wstępujących w związki małżeńskie w mieście Kłodawie przed urzędnikiem gminy tejże 1825 0
54/765/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 146
54/765/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 92
54/765/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 79
54/765/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 87
54/765/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 85
54/765/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1830 85
54/765/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 82
54/765/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1832 80
54/765/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1833 80
54/765/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1834 57
54/765/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1835 54
54/765/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1837 91
54/765/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1838 67
54/765/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1839 88
54/765/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1840 69
54/765/0/6.1/42 Dowody do księgi ludności czyli metryki ślubne 1840 0
54/765/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1841 78
54/765/0/6.1/44 Dowody ślubne dla parafii kłodawskiej 1841 0
54/765/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1842 81
54/765/0/6.1/46 Dowody służące dla zaślubionych w parafii kłodawskiej 1842 0
54/765/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1843 77
54/765/0/6.1/48 Dowody służące dla zaślubionych w parafii Kłodawa 1843 0
54/765/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1844 70
54/765/0/6.1/50 Dowody do akt małżeństw parafii Kłodawa 1844 0
54/765/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1845 67
54/765/0/6.1/52 Dowody do akt małżeńskich z parafii katolickiej Kłodawa 1845 0
54/765/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1846 59
54/765/0/6.1/54 Dowody do akt ślubnych w parafii Kłodawa 1846 0
54/765/0/6.1/55 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1847 54
54/765/0/6.1/56 Dowody do akt religijno-cywilnych małżeństw w parafii Kłodawa 1847 0
54/765/0/6.1/57 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1848 60
54/765/0/6.1/58 Dowody do akt religijno-cywilnych małżeństw zawartych w katolickiej parafii Kłodawa 1848 0
54/765/0/6.1/59 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1849 61
54/765/0/6.1/60 Dowody do akt małżeństw w parafii kłodawskiej 1849 0
54/765/0/6.1/61 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1850 57
54/765/0/6.1/62 Dowody do akt religijno-cywilnych małżeństw w parafii Kłodawa zawartych 1850 0
54/765/0/6.1/63 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1851 58
54/765/0/6.1/64 Dowody do akt małżeństw w parafii kłodawskiej 1851 0
54/765/0/6.1/65 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1852 69
54/765/0/6.1/66 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1853 70
54/765/0/6.1/67 Dowody do akt religijno-cywilnych małżeństw w parafii kłodawskiej 1853 0
54/765/0/6.1/68 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1854 60
54/765/0/6.1/69 Dowody do akt małżeństw w parafii kłodawskiej 1854 0
54/765/0/6.1/70 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1855 70
54/765/0/6.1/72 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1856 48
54/765/0/6.1/73 Dowody do akt ślubnych w parafii kłodawskiej 1856 0
54/765/0/6.1/74 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1857 55
54/765/0/6.1/75 Dowody do akt małżeństw w parafii kłodawskiej 1857 0
54/765/0/6.1/76 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1858 53
54/765/0/6.1/77 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1859 58
54/765/0/6.1/78 Dokumenty do akt małżeństw zawartych w parafii katolickiej w Kłodawie 1859 0
54/765/0/6.1/79 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1860 58
54/765/0/6.1/80 Dowody do akt małżeństw w parafii Kłodawa 1860 0
54/765/0/6.1/81 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1861 58
54/765/0/6.1/82 Dowody do akt małżeństw w parafii Kłodawa 1861 0
54/765/0/6.1/83 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1862 63
54/765/0/6.1/85 Dowody do akt małżeńskich z parafii Kłodawa 1862 0
54/765/0/6.1/86 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1864 57
54/765/0/6.1/87 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 47
54/765/0/6.1/88 Dowody do ksiąg małżeństw - katolickich 1863-1864 0
54/765/0/6.1/89 Dowody do akt małżeństw w parafii Kłodawa z 1864 roku zawartych w liczbie 49, do duplikatu akt tychże i z tegoż roku dołączające się dla złożenia Sądowi okręgu łęczyckiego do zachowania 1864 0
54/765/0/6.1/90 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 0
54/765/0/6.1/91 Dowody do akt małżeństw w parafii Kłodawa do duplikatu akt religijno-cywilnych 1865 0
54/765/0/6.1/92 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1866 90
54/765/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 61
54/765/0/6.1/94 Dowody do akt małżeństw w parafii Kłodawa 1867 0
54/765/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 94
54/765/0/6.1/96 Dovody do brakoczestanja v prichode Kłodava 1868 0
54/765/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 108
54/765/0/6.1/98 Otczet svidetelstv brakoczestnych 1869 0
54/765/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 92
54/765/0/6.1/100 Svidetelstva aktov brakoczetanie kłodavskago prichoda 1870 0
54/765/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 83
54/765/0/6.1/102 Dovody do akt brakoczetannych i umerszich v kłodavskom prichode 1871 0
54/765/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 91
54/765/0/6.1/104 Spisok dokumentov brakoczetannych v kłodavskom prichode 1872 0
54/765/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 117
1 2

Amount of archival material

195

189

0

2.93

2.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -