Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Koło

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Koło 1810-1931 [1962-1990]
- brak danych - 1810 - 1931
1962 - 1990
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1811-1914 [1962-1990], 31 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1810-1921 [1965-1972], 56 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1811-1931, 22 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1870, 43 j.a.
Inw. ks. - baza IZA.
W zbiorze jest 1 szczątek (wewnątrz sygn.: 14-16, 27-32) Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego Koło z lat 1816-1821.
W zbiorze zmikrofilmowano 84 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 0: 10092-10093), 3-4 (nr 0: 10095-10096), 5-74 (nr 0: 10098-10167), 102-109 (nr 0: 10168-10175), 120 (nr 0 10094), 121 (nr 0 10097).
W zbiorze zdigitalizowano 14 j.a. o sygn.: 110-119, 122, 132, 133, 137.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1.1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/766/0/1.1/1 Akta urodzeń 1811 35
54/766/0/1.1/4 Akta urodzeń 1812 48
54/766/0/1.1/6 Akta urodzenia 1813 33
54/766/0/1.1/9 Akta urodzeń 1814 35
54/766/0/1.1/12 Akta urodzonych 1815 40
54/766/0/1.1/14 Akta urodzonych 1816 34
54/766/0/1.1/17 Akta urodzonych 1817 32
54/766/0/1.1/20 Akta urodzeń 1818 25
54/766/0/1.1/23 Akta urodzenia 1819 24
54/766/0/1.1/24 Akta urodzenia 1819 24
54/766/0/1.1/27 Akta urodzeń 1820 32
54/766/0/1.1/30 Akta urodzeń 1821 34
54/766/0/1.1/33 Akta urodzeń 1822 43
54/766/0/1.1/36 Akta urodzeń 1823 30
54/766/0/1.1/39 Akta urodzeń 1824 41
54/766/0/1.1/42 Akta urodzeń tom I 1825 42
54/766/0/1.1/43 Akta urodzeń tom II 1825 13
54/766/0/1.1/116 Księga urodzeń 1889-1894 240
54/766/0/1.1/118 Księga urodzeń 1894-1899 255
54/766/0/1.1/121 Akta urodzeń 1812 36
54/766/0/1.1/122 Księga urodzeń 1899-1904 291
54/766/0/1.1/129 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1901 1966-1990 0
54/766/0/1.1/130 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1902 1969 0
54/766/0/1.1/131 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1903 1962-1979 0
54/766/0/1.1/133 Księga akt urodzeń Parafii Rzymskokatolickiej w Kole [za] lata 1904-1909 [unikat] 1904-1909 245
54/766/0/1.1/134 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń [za] 1906 rok 1965 0
54/766/0/1.1/135 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń [za] 1907 rok 1963-1972 0
54/766/0/1.1/136 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń [za] 1908 rok 1965-1988 0
54/766/0/1.1/139 Księga akt urodzeń [...] z lat 1909-1914 [unikat] 1909-1914 0
54/766/0/1.1/140 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1910 1975 0
54/766/0/1.1/141 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1912 1970 0

Amount of archival material

152

138

0

1.91

1.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -