Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Konin

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Konin 1800-1916
- brak danych - 1800 - 1809
1814 - 1816
1819 - 1820
1822 - 1878
1880 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA (w zespole brak sygn.: 51-52)
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Akty urodzeń, akty małżeństw, akty zgonów, dowody (aneksy) do aktów małżeństw. Inw. ks. - system ZoSIA (w zespole brak sygn.: 51-52).
W zbiorze zmikrofilmowano 74 j.a. o sygn.: 1-15 (nr 0: 10321-10335), 16-49 (nr 0: 10337-10370), 53-58 (nr 0: 10373-10378), 59-70 (nr 0: 42086-42097), 71-76 (nr 0: 58340-58345), 95 (nr 0 10336).
W zbiorze zdigitalizowano 38 j.a., sygnatury: 50, 77-94, 96-114.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/767/0/-/1 Akta zgonu 1800-1808 89
54/767/0/-/2 Akta urodzenia 1808-1809 51
54/767/0/-/3 Akta zgonu 1808-1809 46
54/767/0/-/4 Akta urodzenia 1814 41
54/767/0/-/5 Akta zgonu 1814 29
54/767/0/-/6 Akta urodzenia 1815 48
54/767/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1816 96
54/767/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1819 117
54/767/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1820 126
54/767/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1822 106
54/767/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1823 109
54/767/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1824 122
54/767/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1825 123
54/767/0/-/14 Akta zejścia 1826-1830 96
54/767/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 67
54/767/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 70
54/767/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 51
54/767/0/-/18 Akta zgonu 1831-1836 93
54/767/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 54
54/767/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 57
54/767/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 57
54/767/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 69
54/767/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 73
54/767/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 57
54/767/0/-/25 Akta zgonu 1837-1844 144
54/767/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 58
54/767/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 50
54/767/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 56
54/767/0/-/29 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 60
54/767/0/-/30 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 73
54/767/0/-/31 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 64
54/767/0/-/32 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 60
54/767/0/-/33 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 85
54/767/0/-/34 Duplikat zgonu 1845-1848 191
54/767/0/-/35 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 72
54/767/0/-/36 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 74
54/767/0/-/37 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 107
54/767/0/-/38 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 80
54/767/0/-/39 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 70
54/767/0/-/40 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 74
54/767/0/-/41 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 99
54/767/0/-/42 Duplikat do akt zmarłych 1852 42
54/767/0/-/43 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 82
54/767/0/-/44 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 88
54/767/0/-/45 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1855 90
54/767/0/-/46 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1856 90
54/767/0/-/47 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1857 82
54/767/0/-/48 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1858 88
54/767/0/-/49 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1859 84
54/767/0/-/50 Raptularz zaślubionych 1833-1840 126
54/767/0/-/53 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 69
54/767/0/-/54 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 77
54/767/0/-/55 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 102
54/767/0/-/56 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 83
54/767/0/-/57 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 81
54/767/0/-/58 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 92
54/767/0/-/59 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 207
54/767/0/-/60 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 145
54/767/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 175
54/767/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 212
54/767/0/-/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 185
54/767/0/-/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 244
54/767/0/-/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 177
54/767/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 177
54/767/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 206
54/767/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1875 230
54/767/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 238
54/767/0/-/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 233
54/767/0/-/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 242
54/767/0/-/72 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 244
54/767/0/-/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 204
54/767/0/-/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 273
54/767/0/-/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 278
54/767/0/-/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 270
54/767/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 268
54/767/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 287
54/767/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 302
54/767/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 97
54/767/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 339
54/767/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 284
54/767/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 291
54/767/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 270
54/767/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 257
54/767/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 330
54/767/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 393
54/767/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 313
54/767/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 368
54/767/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 356
54/767/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 409
54/767/0/-/92 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 404
54/767/0/-/93 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 361
54/767/0/-/94 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 356
54/767/0/-/95 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 61
54/767/0/-/96 Dowody do akt małżeństw 1832-1834 37
54/767/0/-/97 Dowody do małżeństw 1836 24
54/767/0/-/98 Dowody do akt małżeństw 1837 12
54/767/0/-/99 Dowody do akt małżeństw 1838 29
54/767/0/-/100 Dowody do akt małżeństw 1848 27
54/767/0/-/101 Dowody do akt małżeństw 1856 30
54/767/0/-/102 Dowody do akt małżeństw 1858 66
1 2

Amount of archival material

116

111

0

2.02

1.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -