Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Koszuty (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Koszuty (pow. słupecki) 1808-1931
- brak danych - 1808 - 1875
1931 - 1931
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, dowody (alegata) do aktów małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 69 j.a. o sygn.: 1-59 (nr 0: 10768-10826), 60-69 (nr 0: 42207-42216)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/768/0/-/1 Akta urodzeń 1808 15
54/768/0/-/2 Akta zejścia 1808 14
54/768/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1809 17
54/768/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1810 19
54/768/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1811 22
54/768/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1812 21
54/768/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1813 20
54/768/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1814 13
54/768/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1815 17
54/768/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1816 24
54/768/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1817 23
54/768/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1818 17
54/768/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1819 19
54/768/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1820 15
54/768/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1821 22
54/768/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1822 21
54/768/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1823 20
54/768/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1824 21
54/768/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 26
54/768/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 21
54/768/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 24
54/768/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 25
54/768/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 25
54/768/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 24
54/768/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 28
54/768/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 29
54/768/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 25
54/768/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 22
54/768/0/-/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 23
54/768/0/-/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 24
54/768/0/-/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 19
54/768/0/-/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 24
54/768/0/-/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 23
54/768/0/-/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 27
54/768/0/-/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 23
54/768/0/-/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 25
54/768/0/-/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 29
54/768/0/-/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 26
54/768/0/-/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 16
54/768/0/-/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 18
54/768/0/-/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 15
54/768/0/-/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 16
54/768/0/-/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 21
54/768/0/-/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 18
54/768/0/-/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 17
54/768/0/-/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 16
54/768/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 23
54/768/0/-/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 18
54/768/0/-/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 15
54/768/0/-/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 19
54/768/0/-/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 27
54/768/0/-/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 24
54/768/0/-/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 26
54/768/0/-/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 23
54/768/0/-/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 24
54/768/0/-/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 25
54/768/0/-/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 26
54/768/0/-/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 23
54/768/0/-/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 28
54/768/0/-/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 38
54/768/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 26
54/768/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 35
54/768/0/-/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 26
54/768/0/-/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów z dowodami do akt małżeństw 1870 30
54/768/0/-/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów z dowodami do akt małżeństw 1871 34
54/768/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów z dowodami do akt ślubów 1872 39
54/768/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów z dowodami do akt ślubów 1873 33
54/768/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 30
54/768/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 28
54/768/0/-/70 Dokumenty do aktów małżeństw 1931 0

Amount of archival material

70

70

0

0.59

0.59

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.