Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościelec (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kościelec (pow. kolski) 1754-1917 [1974-1990]
- brak danych - 1754 - 1808
1810 - 1906
1907 - 1914
1974 - 1975
1990 - 1990
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta zgonów, daty skrajne: 1833-1852, 1 j.a.
Księgi łączne, akta zbiorowe, daty skrajne: 1754-1917 [1974-1990], 113 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 76 j.a. o sygn: 2-25 (nr 0: 10605-10628), 26-57 (nr 0: 10630-10661), 58-69 (nr 0: 42169-42180), 70-76 (nr 0: 58346-58352), 93 (nr 0 10629).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/769/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1810 40
54/769/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1811 38
54/769/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1812 32
54/769/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1813 39
54/769/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1814 34
54/769/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1815 31
54/769/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1816 35
54/769/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1817 42
54/769/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1818 37
54/769/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1819 43
54/769/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1820 32
54/769/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1821 40
54/769/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1822 47
54/769/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1823 71
54/769/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1824 44
54/769/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 32
54/769/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 35
54/769/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 38
54/769/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 37
54/769/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 41
54/769/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 39
54/769/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 43
54/769/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 40
54/769/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 38
54/769/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 38
54/769/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 39
54/769/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 49
54/769/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 44
54/769/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 45
54/769/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 46
54/769/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 40
54/769/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 45
54/769/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 48
54/769/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 35
54/769/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 42
54/769/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 53
54/769/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 62
54/769/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 47
54/769/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 50
54/769/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 65
54/769/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 49
54/769/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 47
54/769/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 58
54/769/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 75
54/769/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 82
54/769/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 66
54/769/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 59
54/769/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 58
54/769/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 66
54/769/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 55
54/769/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 70
54/769/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 57
54/769/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 74
54/769/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 60
54/769/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 63
54/769/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 70
54/769/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 99
54/769/0/6.1/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 92
54/769/0/6.1/60 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 152
54/769/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 152
54/769/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 98
54/769/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 114
54/769/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 109
54/769/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 139
54/769/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 142
54/769/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 150
54/769/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 151
54/769/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 130
54/769/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 144
54/769/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 164
54/769/0/6.1/72 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 154
54/769/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 125
54/769/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 176
54/769/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 157
54/769/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 151
54/769/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 84
54/769/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 84
54/769/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 98
54/769/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 86
54/769/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 88
54/769/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 86
54/769/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 84
54/769/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 78
54/769/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 102
54/769/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 76
54/769/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 98
54/769/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 85
54/769/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 79
54/769/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 89
54/769/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 106
54/769/0/6.1/92 Duplikat Akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 104
54/769/0/6.1/100 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów [za] 1907 rok 1907 103
54/769/0/6.1/101 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów [za] 1908 rok 1908 117
54/769/0/6.1/102 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Kościelec [za] 1909 rok 1909 121
54/769/0/6.1/103 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów [za] 1910 rok 1910 109
54/769/0/6.1/104 Akta zbiorowe do aktów urodzeń z 1910 roku 1974 0
54/769/0/6.1/105 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1911] 1911 0
54/769/0/6.1/106 Akta zbiorowe do aktów urodzenia z 1911 roku [...] 1975 0
54/769/0/6.1/107 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1912] 1912 0
54/769/0/6.1/108 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów [...] [za rok 1913] 1913 0
1 2

Amount of archival material

114

104

0

1.66

1.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -