Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kowale Pańskie (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kowale Pańskie (pow. turecki) 1808-1914 [1975-1984]
- brak danych - 1808 - 1812
1815 - 1817
1820 - 1825
1843 - 1914
1975 - 1984
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1821, 6 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1821, 6 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1821, 6 j.a.
Księgi łączne, akta zbiorowe, daty skrajne: 1822-1914 [1975-1984], 81 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 64 j.a. o sygn.: 1-45 (nr 0: 10988-11032), 46-56 (nr 0: 42217-42227), 57-64 (nr 0: 58353-58360).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/770/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 14
54/770/0/6.1/20 Akta małżeństw, urodzeń i zgonów 1823 13
54/770/0/6.1/21 Akta małżeństwa, urodzeń i zgonów 1824 15
54/770/0/6.1/22 Akta małżeństwa, urodzeń i zgonów 1825 11
54/770/0/6.1/23 Akta małżeństwa, urodzeń i zgonów 1843 20
54/770/0/6.1/24 Akta małżeństwa, urodzeń i zgonów 1844 21
54/770/0/6.1/25 Akta małżeństw, urodzeń i zgonów 1845 18
54/770/0/6.1/26 Akta małżeństw, urodzeń i zgonów 1846 20
54/770/0/6.1/27 Akta małżeństw, urodzeń i zgonów 1847 17
54/770/0/6.1/28 Akta małżeństw, urodzeń i zgonów 1848 17
54/770/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1849 20
54/770/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1850 15
54/770/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1851 19
54/770/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1852 21
54/770/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1853 17
54/770/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1854 21
54/770/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1855 16
54/770/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1856 16
54/770/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1857 15
54/770/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1858 15
54/770/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1859 14
54/770/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1860 15
54/770/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1861 14
54/770/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1862 15
54/770/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1863 15
54/770/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1864 17
54/770/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1865 21
54/770/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1866 18
54/770/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, ślubów i zgonów 1867 18
54/770/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 22
54/770/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 23
54/770/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 27
54/770/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 27
54/770/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 24
54/770/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 29
54/770/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 26
54/770/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 28
54/770/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 25
54/770/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 30
54/770/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 26
54/770/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 26
54/770/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 33
54/770/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 35
54/770/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 31
54/770/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 36
54/770/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 31
54/770/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 24
54/770/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 24
54/770/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 22
54/770/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 25
54/770/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 25
54/770/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 20
54/770/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 21
54/770/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 25
54/770/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 28
54/770/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 17
54/770/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 17
54/770/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 17
54/770/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 20
54/770/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 18
54/770/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 21
54/770/0/6.1/80 Duplikat aktow o rożdenii, brakosoczietanii i umierszich 1900 21
54/770/0/6.1/81 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901 19
54/770/0/6.1/82 Duplikat aktow o rożdenii, brakosoczietanii i umierszich 1902 16
54/770/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 15
54/770/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 16
54/770/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 15
54/770/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1906 1906 14
54/770/0/6.1/87 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1906 [Dowody do aktów małżeństw] 1905-1906 0
54/770/0/6.1/88 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 23
54/770/0/6.1/89 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Ковале Паньске прихода] 1908 35
54/770/0/6.1/90 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1909 rok 1909 48
54/770/0/6.1/91 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1910 rok 1910 44
54/770/0/6.1/92 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1910 rok [1975-1984] 0
54/770/0/6.1/93 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1911] 1911 0
54/770/0/6.1/94 Документы до актовъ бракосочетавшихся за 1911 годъ [...] [Dokumenty do aktovʺ brakosočetavšihsâ za 1911 godʺ [...]] 1911 0
54/770/0/6.1/95 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1912] 1912 0
54/770/0/6.1/96 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1913] 1913 0
54/770/0/6.1/97 Документы приложены къ дубликату [...] за 1913 годъ [Dokumenty priloženy kʺ dublikatu [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/770/0/6.1/98 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1914] 1914 0
54/770/0/6.1/99 Документы [...] къ дубликату [...] за 1914 годъ [Dokumenty [...] kʺ dublikatu [...] za 1914 godʺ] 1914 0

Amount of archival material

99

92

0

0.70

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -