Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kowalewo-Opactwo (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kowalewo - Opactwo (pow. słupecki)-**-Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kowalewo (Sołectwo) (pow. słupecki) 1808-1890, 1908-1916
- brak danych - 1808 - 1819
1821 - 1890
1908 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1814, 13 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1890, 16 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1809, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1889, 1910-1916, 83 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 59 j.a. o sygn.: 1-22 (nr 0: 11069-11090), 23-54 (nr 0: 11092-11123), 65-68 (nr 0: 58361-58364), 94 (nr 0 11091).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/771/0/6.1/4 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1809 36
54/771/0/6.1/5 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1810 34
54/771/0/6.1/6 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1811 25
54/771/0/6.1/7 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1812 22
54/771/0/6.1/8 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1813-1816 58
54/771/0/6.1/9 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1817-1819 44
54/771/0/6.1/10 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1819 20
54/771/0/6.1/11 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1821 21
54/771/0/6.1/12 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1822 24
54/771/0/6.1/13 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1823 25
54/771/0/6.1/14 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1824 23
54/771/0/6.1/15 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1825 25
54/771/0/6.1/16 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1826 29
54/771/0/6.1/17 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1827 25
54/771/0/6.1/18 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1828 25
54/771/0/6.1/19 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1829 31
54/771/0/6.1/20 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1830 33
54/771/0/6.1/21 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1831 30
54/771/0/6.1/22 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1832 27
54/771/0/6.1/23 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1834 25
54/771/0/6.1/24 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1835 24
54/771/0/6.1/25 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1836 27
54/771/0/6.1/26 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1837 22
54/771/0/6.1/27 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1838 37
54/771/0/6.1/28 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1839 43
54/771/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 40
54/771/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 29
54/771/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 33
54/771/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 52
54/771/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 30
54/771/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 28
54/771/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 25
54/771/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 20
54/771/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 24
54/771/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 28
54/771/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 26
54/771/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 28
54/771/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 34
54/771/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 27
54/771/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 27
54/771/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 23
54/771/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 25
54/771/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 28
54/771/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 33
54/771/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 30
54/771/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 24
54/771/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 31
54/771/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 31
54/771/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 29
54/771/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 26
54/771/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1865 34
54/771/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 40
54/771/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 45
54/771/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 72
54/771/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 61
54/771/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 54
54/771/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 75
54/771/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 66
54/771/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 55
54/771/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 64
54/771/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 71
54/771/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 44
54/771/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 36
54/771/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 37
54/771/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 35
54/771/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 31
54/771/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 34
54/771/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 34
54/771/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 39
54/771/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 47
54/771/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 35
54/771/0/6.1/94 Akta urodzonych, małżeństw i zgonów 1833 31
54/771/0/6.1/107 Дубликатъ [...] для записки родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ 1910 году [Dublikat” [...] dlâ zapiski rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” v” 1910 gody] 1910 34
54/771/0/6.1/108 Дубликатъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1911 годъ [Dublikatʺ [...] dlâ zapisi rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ na 1911 godʺ] 1911 31
54/771/0/6.1/109 Дубликатъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1912 годъ [Dublikatʺ [...] dlâ zapisi rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ na 1912 godʺ] 1912 31
54/771/0/6.1/110 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów na 1913 rok] 1913 29
54/771/0/6.1/111 Дубликатъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1914 годъ [Dublikatʺ [...] dlâ zapisi rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ na 19141 godʺ] 1914 32
54/771/0/6.1/112 Дубликатъ актовъ гражданскаго состоянія о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ […] [на] 1915 годъ [Dublikatʺ aktovʺ graždanskago sostoâníâ o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ […] [na] 1915 godʺ] 1915 0
54/771/0/6.1/113 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za 1916 rok] 1916 0

Amount of archival material

113

108

0

1.03

0.98

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -