Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kramsk (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kramsk (pow. koniński) 1770-1914
- brak danych - 1770 - 1810
1812 - 1814
1816 - 1822
1824 - 1840
1843 - 1854
1856 - 1862
1865 - 1869
1871 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1812-1899, 5 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1812-1908, 7 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1812-1903, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1770-1914, 96 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 58 j.a. o sygn.: 1-41 (nr 0: 11407-11447), 42-50 (nr 0: 1149-11457), 61-67 (nr 0: 58365-58371), 86 (nr 0 11448).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/772/0/1.1/4 Akta urodzonych 1812 17
54/772/0/1.1/73 Księga urodzeń 1890-1891 77
54/772/0/1.1/75 Księga urodzeń 1892 98
54/772/0/1.1/78 Księga urodzeń 1894-1896 163
54/772/0/1.1/82 Księga urodzeń 1897-1899 133
54/772/0/4.1/5 Akta zaślubionych 1812 7
54/772/0/4.2/97 [Dowody do aktów małżeństw parafii Kramsk za rok 1875] 1875 0
54/772/0/4.2/98 Документы бракосочетавшихся въ Крамскомъ Приходеъ [...] за годъ 1878 [Dokumenty brakosočetavšihsâ v” Kramskom” Prihode” [...] za god” 1878] 1878 0
54/772/0/4.2/99 Документа браковъ Прихода Крамскъ из 1882 года [Dokumenty brakov” Prihoda Kramsk” iz 1882 goda] 1882 0
54/772/0/4.2/100 Документа бракосочетавшихся Прихода Крамскъ [...] за 1888 годъ [Dokumenta brakosočetavšihsâ Prihoda Kramsk” [...] za 1888 god”] 1888 0
54/772/0/4.2/103 [Dowody do aktów małżeństw parafii Kramsk za rok 1892] 1892 0
54/772/0/4.2/106 [Dokumenty do aktów małżeństw parafii Kramsk za rok 1908] 1908 0
54/772/0/5/6 Akta zmarłych 1812 9
54/772/0/5/18 Akta zgonu 1826-1830 49
54/772/0/5/88 Księga zgonów 1895-1903 238
54/772/0/6.1/2 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1808-1809 175
54/772/0/6.1/3 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1810 82
54/772/0/6.1/7 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1814 37
54/772/0/6.1/8 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1816 38
54/772/0/6.1/9 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1817 47
54/772/0/6.1/10 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1818 102
54/772/0/6.1/11 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1819 61
54/772/0/6.1/12 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1820 86
54/772/0/6.1/13 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1821 52
54/772/0/6.1/14 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1822 56
54/772/0/6.1/15 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1824 62
54/772/0/6.1/16 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1825 58
54/772/0/6.1/17 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1826 41
54/772/0/6.1/19 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1827 36
54/772/0/6.1/20 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1828 24
54/772/0/6.1/21 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1829 30
54/772/0/6.1/22 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1830 38
54/772/0/6.1/23 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 37
54/772/0/6.1/24 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1832 42
54/772/0/6.1/25 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1833 47
54/772/0/6.1/26 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1834 42
54/772/0/6.1/27 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1835 33
54/772/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 57
54/772/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 54
54/772/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 59
54/772/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 62
54/772/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 52
54/772/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 64
54/772/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 61
54/772/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 49
54/772/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 52
54/772/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 64
54/772/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 68
54/772/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 59
54/772/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 60
54/772/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 65
54/772/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 60
54/772/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 61
54/772/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 72
54/772/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 74
54/772/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 63
54/772/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 62
54/772/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 83
54/772/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 121
54/772/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 79
54/772/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1866 99
54/772/0/6.1/52 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867 94
54/772/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 108
54/772/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 124
54/772/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 144
54/772/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 134
54/772/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 116
54/772/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 121
54/772/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 139
54/772/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 113
54/772/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 111
54/772/0/6.1/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 105
54/772/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 131
54/772/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 102
54/772/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 109
54/772/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 134
54/772/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 121
54/772/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 73
54/772/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 72
54/772/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888-1889 106
54/772/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 71
54/772/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 69
54/772/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 84
54/772/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 96
54/772/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 100
54/772/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 102
54/772/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 106
54/772/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 115
54/772/0/6.1/84 Urodzenia, małżeństwa i zgony 1900 131
54/772/0/6.1/85 Urodzenia, małżeństwa i zgony 1901 131
54/772/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 64
54/772/0/6.1/87 Urodzenia, małżeństwa i zgony 1902 143
54/772/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 133
54/772/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 111
54/772/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 111
54/772/0/6.1/92 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1906 rok 1906 122
54/772/0/6.1/93 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 125
54/772/0/6.1/94 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów [Parafii Rzymskokatolickiej Babiak za] 1908 rok 1908 147
54/772/0/6.1/95 Urodzenia, małżeństwa, zgony [Parafii Rzymskokatolickiej Kramsk za 1909 rok] 1909 124
54/772/0/6.1/96 Duplikat. Księga aktów cywilnych urodzenia, zaślubienia i zejścia parafii Kramsk na rok 1838 1838 55
1 2

Amount of archival material

111

108

0

1.42

1.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -