Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Królików (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Królików (pow. koniński) 1809-1937 [1953]
- brak danych - 1809 - 1811
1814 - 1814
1816 - 1816
1819 - 1820
1822 - 1822
1824 - 1832
1834 - 1849
1851 - 1851
1853 - 1853
1855 - 1863
1865 - 1867
1869 - 1937
1953 - 1953
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1814-1915, 6 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1814-1937, 11 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1878-1937, 5 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1935, 63 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 42 j.a. o sygn.: 1-36 (nr 0: 11652-11687), 48-53 (nr 0: 58372-58377).
W zbiorze zdigitalizowano 21 j.a. o sygn.: 37-47, 54-61, 76-77.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/773/0/6.1/1 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1822 45
54/773/0/6.1/2 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1824 38
54/773/0/6.1/3 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1825 47
54/773/0/6.1/4 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1826 45
54/773/0/6.1/5 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1827 40
54/773/0/6.1/6 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1828 43
54/773/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 47
54/773/0/6.1/8 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1831 43
54/773/0/6.1/9 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1832 46
54/773/0/6.1/10 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1834 40
54/773/0/6.1/11 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1835 41
54/773/0/6.1/12 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1836 33
54/773/0/6.1/13 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1837 42
54/773/0/6.1/14 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1838 37
54/773/0/6.1/15 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1839 42
54/773/0/6.1/16 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1840 51
54/773/0/6.1/17 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1841 49
54/773/0/6.1/18 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1842 57
54/773/0/6.1/19 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1843 50
54/773/0/6.1/20 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1844 40
54/773/0/6.1/21 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1845 63
54/773/0/6.1/22 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1846 60
54/773/0/6.1/23 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1847 41
54/773/0/6.1/24 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1848 51
54/773/0/6.1/25 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1849 50
54/773/0/6.1/26 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1851 43
54/773/0/6.1/27 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1853 46
54/773/0/6.1/28 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1855 50
54/773/0/6.1/29 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1856 41
54/773/0/6.1/30 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1857 50
54/773/0/6.1/31 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1858 54
54/773/0/6.1/32 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1859 61
54/773/0/6.1/33 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1860 53
54/773/0/6.1/34 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1861 58
54/773/0/6.1/35 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1862 65
54/773/0/6.1/36 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 65
54/773/0/6.1/37 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1866 128
54/773/0/6.1/38 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1867 107
54/773/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 127
54/773/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 131
54/773/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 132
54/773/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 143
54/773/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 118
54/773/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 96
54/773/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 98
54/773/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 101
54/773/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 96
54/773/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 88
54/773/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 96
54/773/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 106
54/773/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 96
54/773/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 98
54/773/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 100
54/773/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 46
54/773/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 52
54/773/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 51
54/773/0/6.1/62 Księga aktów stanu cywilnego ślubów, urodzin i zejścia od dnia pierwszego miesiąca maja 1809 roku aż do dnia ostatniego miesiąca kwietnia 1810 roku [...] 1809-1810 0
54/773/0/6.1/63 Księga aktów stanu cywilnego ślubów, urodzin i zejścia od dnia drugiego miesiąca maja roku 1810 do dnia trzydziestego miesiąca kwietnia 1811 roku [...] 1810-1811 0
54/773/0/6.1/67 Akta stanu cywilnego [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] na rok 1819 spisane [...] 1819 0
54/773/0/6.1/68 Akta [urodzonych] ślubnych [i zmarłych] na rok 1820 1820 0
54/773/0/6.1/71 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1863] 1863 0
54/773/0/6.1/73 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1883] 1883 0
54/773/0/6.1/75 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1935] 1935 0

Amount of archival material

85

76

0

1.17

0.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -