Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Krzymów (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Krzymów (pow. koniński) 1808-1940 [1953]
- brak danych - 1808 - 1813
1817 - 1817
1819 - 1830
1832 - 1834
1836 - 1838
1840 - 1846
1848 - 1852
1854 - 1854
1856 - 1859
1861 - 1862
1864 - 1864
1866 - 1867
1869 - 1873
1875 - 1881
1883 - 1917
1928 - 1928
1940 - 1940
1953 - 1953
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1819-1828, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1940 [1953], 91 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA. W zbiorze zmikrofilmowano 43 j.a. o sygn.: 1-2, 4-6, 8-39 (nr 0: 11884-11920), 51-56 (nr 0: 58378-58383). W zbiorze zdigitalizowano 34 j.a. o sygn.: 40-41, 43-50, 57-76, 78, 84-86.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/774/0/6.1/1 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1808-1809 29
54/774/0/6.1/4 Akta cywilne urodzenia, zejścia i zaślubienia 1820 41
54/774/0/6.1/5 Akta cywilne urodzenia, zejścia i zaślubienia 1821 50
54/774/0/6.1/6 Akta cywilne urodzenia, zejścia i zaślubienia 1822 42
54/774/0/6.1/7 Akta cywilne urodzenia, zejścia i zaślubienia 1823 0
54/774/0/6.1/8 Akta cywilne urodzenia, zejścia i zaślubienia 1824 38
54/774/0/6.1/9 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1826 28
54/774/0/6.1/10 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1827 22
54/774/0/6.1/11 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1828 37
54/774/0/6.1/12 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1829 45
54/774/0/6.1/13 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1830 35
54/774/0/6.1/14 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1832 51
54/774/0/6.1/15 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1833 35
54/774/0/6.1/16 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1835 35
54/774/0/6.1/17 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1836 44
54/774/0/6.1/18 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1837 48
54/774/0/6.1/19 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1838 37
54/774/0/6.1/20 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1840 41
54/774/0/6.1/21 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1841 46
54/774/0/6.1/22 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1842 34
54/774/0/6.1/23 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1843 42
54/774/0/6.1/24 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1844 45
54/774/0/6.1/25 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1845 43
54/774/0/6.1/26 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1846 37
54/774/0/6.1/27 Akta urodzenia, małżeństwa i zgonu 1848 44
54/774/0/6.1/28 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 49
54/774/0/6.1/29 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 40
54/774/0/6.1/30 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 43
54/774/0/6.1/31 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 36
54/774/0/6.1/32 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 39
54/774/0/6.1/33 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 33
54/774/0/6.1/34 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 42
54/774/0/6.1/35 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 39
54/774/0/6.1/36 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 34
54/774/0/6.1/37 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 44
54/774/0/6.1/38 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 93
54/774/0/6.1/39 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 90
54/774/0/6.1/40 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 133
54/774/0/6.1/42 Dowody do akt małżeństw 1825 0
54/774/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 116
54/774/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 184
54/774/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 167
54/774/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 120
54/774/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 147
54/774/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 88
54/774/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 89
54/774/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 83
54/774/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 94
54/774/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 92
54/774/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 81
54/774/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 85
54/774/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 113
54/774/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 102
54/774/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 72
54/774/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 44
54/774/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888-1889 64
54/774/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 49
54/774/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 53
54/774/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 48
54/774/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 50
54/774/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 50
54/774/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 62
54/774/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 48
54/774/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 49
54/774/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 57
54/774/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 59
54/774/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 71
54/774/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1902 109
54/774/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 49
54/774/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 66
54/774/0/6.1/74 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1905 rok 1905 32
54/774/0/6.1/75 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1906 rok 1906 41
54/774/0/6.1/76 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 70
54/774/0/6.1/77 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń z roku 1907 1953 0
54/774/0/6.1/78 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok 1908 59
54/774/0/6.1/79 Akta cywilne urodzenia, [zapowiedzi,] zaślubienia, zejścia [... ] [za rok 1817] 1817 0
54/774/0/6.1/80 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1834] 1834 0
54/774/0/6.1/81 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1887] 1887 0
54/774/0/6.1/82 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1928] 1928 0
54/774/0/6.1/83 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1940] 1940 0
54/774/0/6.1/84 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1909 rok 1909 72
54/774/0/6.1/85 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1910 rok 1910 55
54/774/0/6.1/86 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1911 rok 1911 67
54/774/0/6.1/87 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] z 1912 roku 1912 0
54/774/0/6.1/88 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] z 1913 roku 1913 0
54/774/0/6.1/89 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] z 1914 roku 1914 0
54/774/0/6.1/90 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] z 1915 roku 1915 0
54/774/0/6.1/91 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] z 1916 roku 1916 0
54/774/0/6.1/92 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu z 1917 roku 1917 0

Amount of archival material

92

86

0

1.00

0.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -