Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lądek (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lądek (pow. koniński) 1808-1933 [1960-1996]
- brak danych - 1808 - 1917
1929 - 1929
1933 - 1933
1960 - 1996
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1969, 35 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1967, 63 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1825, 18 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1826-1917 [1961-1996], 102 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/776/0/6.1/72 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 60
54/776/0/6.1/73 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 58
54/776/0/6.1/74 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 58
54/776/0/6.1/75 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 50
54/776/0/6.1/76 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 47
54/776/0/6.1/77 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 50
54/776/0/6.1/78 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 47
54/776/0/6.1/79 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 41
54/776/0/6.1/80 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 43
54/776/0/6.1/81 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 32
54/776/0/6.1/82 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 35
54/776/0/6.1/83 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 42
54/776/0/6.1/84 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 41
54/776/0/6.1/85 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 45
54/776/0/6.1/86 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 39
54/776/0/6.1/87 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 41
54/776/0/6.1/88 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 43
54/776/0/6.1/89 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 40
54/776/0/6.1/90 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 46
54/776/0/6.1/91 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 49
54/776/0/6.1/92 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 48
54/776/0/6.1/93 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 38
54/776/0/6.1/94 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 42
54/776/0/6.1/95 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 77
54/776/0/6.1/96 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 54
54/776/0/6.1/97 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 62
54/776/0/6.1/98 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 57
54/776/0/6.1/99 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 63
54/776/0/6.1/100 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 55
54/776/0/6.1/101 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 55
54/776/0/6.1/102 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 56
54/776/0/6.1/103 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 62
54/776/0/6.1/104 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 67
54/776/0/6.1/105 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 68
54/776/0/6.1/106 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 55
54/776/0/6.1/107 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 53
54/776/0/6.1/108 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 71
54/776/0/6.1/109 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 64
54/776/0/6.1/110 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 75
54/776/0/6.1/111 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 66
54/776/0/6.1/112 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 135
54/776/0/6.1/113 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 138
54/776/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 146
54/776/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 107
54/776/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 130
54/776/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 100
54/776/0/6.1/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 136
54/776/0/6.1/119 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 115
54/776/0/6.1/120 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 144
54/776/0/6.1/121 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 129
54/776/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 137
54/776/0/6.1/123 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 130
54/776/0/6.1/124 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 140
54/776/0/6.1/125 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 106
54/776/0/6.1/126 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 116
54/776/0/6.1/127 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 118
54/776/0/6.1/128 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 141
54/776/0/6.1/129 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 111
54/776/0/6.1/130 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 142
54/776/0/6.1/131 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 86
54/776/0/6.1/132 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 90
54/776/0/6.1/133 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 96
54/776/0/6.1/134 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 101
54/776/0/6.1/135 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 94
54/776/0/6.1/136 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 83
54/776/0/6.1/137 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 81
54/776/0/6.1/138 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 74
54/776/0/6.1/139 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 79
54/776/0/6.1/140 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 72
54/776/0/6.1/141 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 89
54/776/0/6.1/142 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 71
54/776/0/6.1/143 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 74
54/776/0/6.1/147 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 79
54/776/0/6.1/148 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 96
54/776/0/6.1/161 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 91
54/776/0/6.1/163 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 90
54/776/0/6.1/166 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 84
54/776/0/6.1/167 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 76
54/776/0/6.1/168 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 83
54/776/0/6.1/193 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1906] 1906 80
54/776/0/6.1/194 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1907] 1907 80
54/776/0/6.1/197 Akta zbiorowe do księgi urodzeń za 1907 rok 1996 0
54/776/0/6.1/198 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu Parafii Lądek [za rok] 1908 1908 88
54/776/0/6.1/199 Akta zbiorowe do księgi urodzeń za 1908 rok 1961 0
54/776/0/6.1/201 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Lądek [za] 1909 rok 1909 95
54/776/0/6.1/202 Akta zbiorowe do księgi urodzeń [za] 1909 rok 1978-1990 0
54/776/0/6.1/204 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafia Lądek [za] 1910 rok 1910 90
54/776/0/6.1/205 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń parafii Lądek za 1910 rok 1963 0
54/776/0/6.1/206 Документы къ актамъ бракосочетавшихся прихода Лёндекъ [...] за 1910 годъ 1910 0
54/776/0/6.1/207 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafia Lądek [za] 1911 rok 1911 76
54/776/0/6.1/208 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1911 годъ прихода Лёндекъ [...] 1911 0
54/776/0/6.1/209 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1912] 1912 86
54/776/0/6.1/210 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1912 годъ 1912 0
54/776/0/6.1/211 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1914] 1914 65
54/776/0/6.1/212 Документы къ актамъ бракосочетавшихся [...] за 1914 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ brakosočetavšihsâ [...] za 1914 godʺ] 1914 0
54/776/0/6.1/213 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1915] 1915 0
54/776/0/6.1/214 Dokumenty do akt ślubnych [...] za 1915 rok [...] 1915 0
54/776/0/6.1/215 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1916] 1916 0
54/776/0/6.1/216 Dokumenty do aktów ślubnych [...] za 1916 rok 1916 0
54/776/0/6.1/217 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu z 1917 roku 1917 0
1 2

Amount of archival material

218

208

0

2.07

1.99

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -