Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Licheń (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Licheń (pow. koniński) 1811-1939 [1984-2004]
- brak danych - 1811 - 1813
1815 - 1818
1822 - 1887
1889 - 1917
1938 - 1939
1984 - 1985
2004 - 2004
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1811-1909, 7 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1812-1813, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1815-1939 [1984-2004], 103 j.a.: akty urodzeń, małżeństw, zgonów, dowody do aktów małżeństw, akta zbiorowe.
Inw. ks. - system ZoSIA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/777/0/4.2/95 [Dowody do aktów małżeństw parafii Licheń za rok 1823] 1823 0
54/777/0/4.2/96 [Dowody do aktów małżeństw parafii Licheń za rok 1853] 1853 0
54/777/0/4.2/98 [Dowody do aktów małżeństw parafii Licheń za rok 1907] 1907 0
54/777/0/4.2/99 [Dowody do aktów małżeństw parafii Licheń za rok 1908] 1908 0
54/777/0/4.2/100 [Dowody do aktów małżeństw parafii Licheń za rok 1909] 1909 0
54/777/0/4.4/1 Akta zapowiedzi i ślubów 1811-1812 9
54/777/0/4.4/2 Akta zapowiedzi i ślubów 1812-1813 6
54/777/0/5/3 Akta zejścia 1812-1813 9
54/777/0/6.1/4 Akta chrztu, zejścia i ślubów 1815 19
54/777/0/6.1/5 Akta chrztu, zejścia i ślubów 1816 24
54/777/0/6.1/6 Akta chrztu, zejścia i ślubów 1817 22
54/777/0/6.1/7 Akta chrztu, zejścia i ślubów 1818 23
54/777/0/6.1/8 Akta chrztu, zejścia i ślubów 1822 26
54/777/0/6.1/11 Akta urodzeń, zaślubionych i zmarłych 1825 30
54/777/0/6.1/12 Duplikat urodzeń, zaślubionych i zmarłych 1826 28
54/777/0/6.1/13 Duplikat urodzeń, zaślubionych i zmarłych 1827 35
54/777/0/6.1/14 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1828 44
54/777/0/6.1/15 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1829 42
54/777/0/6.1/16 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1830 34
54/777/0/6.1/17 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1831 25
54/777/0/6.1/18 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1832 31
54/777/0/6.1/19 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1833 29
54/777/0/6.1/20 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1834 21
54/777/0/6.1/21 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1835 20
54/777/0/6.1/22 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1836 21
54/777/0/6.1/23 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1837 28
54/777/0/6.1/24 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1838 33
54/777/0/6.1/25 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1839 36
54/777/0/6.1/26 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1840 29
54/777/0/6.1/27 Duplikat urodzeń, małżeństw i zmarłych 1841 29
54/777/0/6.1/28 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1842 40
54/777/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1843 28
54/777/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1844 36
54/777/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1845 28
54/777/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1846 35
54/777/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1847 34
54/777/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1848 33
54/777/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1849 34
54/777/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1850 39
54/777/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1851 34
54/777/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1852 39
54/777/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1853 32
54/777/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1854 37
54/777/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1855 38
54/777/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1856 15
54/777/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1857 48
54/777/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1858 43
54/777/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859 50
54/777/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1860 47
54/777/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1861 54
54/777/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1862 51
54/777/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1863 46
54/777/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1864 39
54/777/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1865 40
54/777/0/6.1/52 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1866 123
54/777/0/6.1/53 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1867 81
54/777/0/6.1/54 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 91
54/777/0/6.1/55 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 125
54/777/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 94
54/777/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 99
54/777/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 101
54/777/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 109
54/777/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 98
54/777/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 80
54/777/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 139
54/777/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 135
54/777/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 121
54/777/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 128
54/777/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 135
54/777/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 81
54/777/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 104
54/777/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 121
54/777/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 66
54/777/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 74
54/777/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 66
54/777/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 90
54/777/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 68
54/777/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 84
54/777/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 77
54/777/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 76
54/777/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 91
54/777/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 83
54/777/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 56
54/777/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 97
54/777/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 66
54/777/0/6.1/86 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 60
54/777/0/6.1/90 Дубликатъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ 1905 году [Dublikatʺ [...] dlâ zapisi rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umeršihʺ vʺ 1905 godu] 1905 67
54/777/0/6.1/91 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Licheń za rok 1906 1906 57
54/777/0/6.1/92 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Licheń za rok 1907 1907 55
54/777/0/6.1/93 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [oraz dowody do aktów małżeństw] za rok 1908 1908 84
54/777/0/6.1/94 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony Parafii Rzymskokatolickiej Licheń za rok 1909 1909 58
54/777/0/6.1/97 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Licheń za rok 1904] 1904 0
54/777/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1910] 1910 53
54/777/0/6.1/102 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1911] 1911 99
54/777/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok 1912] 1912 67
54/777/0/6.1/104 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1913 1913 64
54/777/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1914 1914 63
54/777/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1915 1915 0
54/777/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok] 1916 1916 0
54/777/0/6.1/108 Akta zbiorowe do księgi z 1912 roku 1938-1939 0
1 2

Amount of archival material

111

100

0

1.21

1.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -