Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lisiec Wielki (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lisiec Wielki (pow. koniński) 1814-1917
- brak danych - 1814 - 1907
1909 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne 1826-1898, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1816-1878, 3 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1814-1816, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1851-1907, 1909-1917, 65 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 35 j.a. o sygn.: 1-16 (nr 0: 12850-12865), 17-28 (nr 0: 42604-42615), 30-36 (nr 0: 58399-58405).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/778/0/1/56 Skorowidz alfabetyczny do aktów urodzenia 1826-1898 0
54/778/0/4.1/62 [Księga aktów małżeństw za rok 1816] 1816 0
54/778/0/4.2/64 Dowody do akt małżeństwa parafii Lisiec Wielki za rok 1855 [...] 1855 0
54/778/0/4.3/29 Księga zapowiedzi 1872-1878 0
54/778/0/5/61 [Księga aktów zgonów za lata 1814-1815] 1814-1815 0
54/778/0/5/63 [Księga aktów zgonów za rok 1816] 1816 0
54/778/0/6/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 56
54/778/0/6.1/1 Duplikat urodzonych, małżeństw, zgonów 1851 22
54/778/0/6.1/2 Duplikat urodzonych, małżeństw, zgonów 1852 35
54/778/0/6.1/4 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 29
54/778/0/6.1/5 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 26
54/778/0/6.1/7 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 23
54/778/0/6.1/8 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 23
54/778/0/6.1/9 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 21
54/778/0/6.1/10 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 21
54/778/0/6.1/11 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 27
54/778/0/6.1/12 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 26
54/778/0/6.1/13 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 26
54/778/0/6.1/14 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 30
54/778/0/6.1/15 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 24
54/778/0/6.1/16 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 30
54/778/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 40
54/778/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 43
54/778/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 51
54/778/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 61
54/778/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 39
54/778/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 45
54/778/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 44
54/778/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 54
54/778/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 56
54/778/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 80
54/778/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 64
54/778/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 72
54/778/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 81
54/778/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 102
54/778/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 90
54/778/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 90
54/778/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 114
54/778/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 94
54/778/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 88
54/778/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 50
54/778/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 48
54/778/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 50
54/778/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 58
54/778/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 60
54/778/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 54
54/778/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 66
54/778/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 51
54/778/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 64
54/778/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894-1895 120
54/778/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 63
54/778/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 51
54/778/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 66
54/778/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 49
54/778/0/6.1/51 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 58
54/778/0/6.1/52 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 53
54/778/0/6.1/53 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 53
54/778/0/6.1/54 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 62
54/778/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 61
54/778/0/6.1/58 Księga urodzeń, małzeństw, zgonów za 1906 [rok] 1906 62
54/778/0/6.1/59 Księga akt urodzenia, małzeństwa, zgonu [za] 1907 [rok] 1907 60
54/778/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Lisiec Wielki [za] 1909 rok 1909 66
54/778/0/6.1/65 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów parafia Rzymsko-Katolicka Lisiec Wielki [za] 1910 rok 1910 63
54/778/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Lisiec Wielki [za] rok 1911 1911 51
54/778/0/6.1/67 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1912] 1912 56
54/778/0/6.1/68 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1913] 1913 52
54/778/0/6.1/69 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za lata 1914-1915] 1914-1915 0
54/778/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za rok 1916] 1916 0
54/778/0/6.1/71 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za 1917 rok 1917 0
54/778/0/6.3/6 Duplikat urodzeń i zgonów 1855 15
54/778/0/6.4/3 Dodatek do duplikatu małżeństw, zgonów 1852 16

Amount of archival material

71

66

0

0.67

0.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.