Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubotyń (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lubotyń (pow. kolski) 1808-1917 [1953-2002]
- brak danych - 1808 - 1834
1836 - 1917
1953 - 1953
1982 - 1982
1987 - 1987
1989 - 1990
2002 - 2002
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1817-1851, 3 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1818-1901, 12 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1817-1819, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1917 [1953-2002], 113 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 78 j.a. o sygn.: 3-20, 22, 24, 26-33, 35-41, 43-67 (nr 0: 13083-13142), 68-73 (nr 0: 42662-42667), 74-85 (nr 0: 58406-58417).
W zbiorze zdigitalizowano 35 j.a. o sygn.: 86-114, 116, 118, 120, 121, 123, 126.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/779/0/6.1/1 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1808-1809 0
54/779/0/6.1/2 Rejestr urodzonych, ślubów i zejścia 1810-1811 0
54/779/0/6.1/3 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1810-1811 32
54/779/0/6.1/4 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1810-1811 49
54/779/0/6.1/5 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1812-1813 17
54/779/0/6.1/6 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1813-1814 16
54/779/0/6.1/7 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1814-1815 16
54/779/0/6.1/8 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1815-1816 16
54/779/0/6.1/9 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1816-1817 21
54/779/0/6.1/16 Akta cywilne urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1819 47
54/779/0/6.1/17 Akta cywilne urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1820 51
54/779/0/6.1/18 Akta cywilne urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1821 49
54/779/0/6.1/19 Akta cywilne urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1822 34
54/779/0/6.1/20 Akta cywilne urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1823 34
54/779/0/6.1/22 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1824 38
54/779/0/6.1/24 Akta cywilne urodzonych, ślubów i zejścia 1825 37
54/779/0/6.1/26 Akta urodzonych, małżeństw i zmarłych 1826 30
54/779/0/6.1/27 Akta urodzonych, małżeństw i zmarłych 1827 32
54/779/0/6.1/28 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1828 29
54/779/0/6.1/29 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1829 33
54/779/0/6.1/30 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1830 31
54/779/0/6.1/31 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 48
54/779/0/6.1/32 Duplikat aktów urodzonych, ślubów i zmarłych 1832 41
54/779/0/6.1/33 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1833 40
54/779/0/6.1/35 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1834 0
54/779/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia 1836 35
54/779/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia 1837 43
54/779/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia 1838 51
54/779/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia 1839 49
54/779/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia 1840 43
54/779/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia 1841 50
54/779/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1842 40
54/779/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1843 45
54/779/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1844 36
54/779/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1845 37
54/779/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, zmarłych, zaślubionych 1846 43
54/779/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zmarłych, zaślubionych 1847 40
54/779/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, zmarłych, zaślubionych 1848 45
54/779/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zmarłych, zaślubionych 1849 50
54/779/0/6.1/52 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1850 38
54/779/0/6.1/53 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1851 35
54/779/0/6.1/54 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1852 48
54/779/0/6.1/55 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1853 39
54/779/0/6.1/56 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1854 31
54/779/0/6.1/57 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1855 41
54/779/0/6.1/58 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1856 37
54/779/0/6.1/59 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1857 36
54/779/0/6.1/60 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1858 34
54/779/0/6.1/61 Dowody urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859 42
54/779/0/6.1/62 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1860 42
54/779/0/6.1/63 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1861 42
54/779/0/6.1/64 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1862 56
54/779/0/6.1/65 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1863 49
54/779/0/6.1/66 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1864 42
54/779/0/6.1/67 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1865 38
54/779/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 72
54/779/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 71
54/779/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 57
54/779/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 74
54/779/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 73
54/779/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 73
54/779/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 89
54/779/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 81
54/779/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 94
54/779/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 89
54/779/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 84
54/779/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 80
54/779/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 131
54/779/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 86
54/779/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 95
54/779/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 97
54/779/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 90
54/779/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 96
54/779/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 53
54/779/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 56
54/779/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 64
54/779/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 52
54/779/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 66
54/779/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 61
54/779/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 59
54/779/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 59
54/779/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 69
54/779/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 57
54/779/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 44
54/779/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 54
54/779/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 48
54/779/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 58
54/779/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 57
54/779/0/6.1/101 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 55
54/779/0/6.1/102 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 55
54/779/0/6.1/103 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 54
54/779/0/6.1/104 Księga akt urodzeń małżeństwa, zgonu 1903 58
54/779/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 69
54/779/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 62
54/779/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 58
54/779/0/6.1/108 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 68
54/779/0/6.1/114 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 65
54/779/0/6.1/115 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1908 1990 0
54/779/0/6.1/116 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1909 rok 1909 64
54/779/0/6.1/117 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1909 1953, 1982 0
1 2

Amount of archival material

130

120

0

1.17

1.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -