Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubstów (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lubstów (pow. kolski) 1808-1917 [1949-1978]
- brak danych - 1808 - 1917
1949 - 1978
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1847, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808, 1 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1809-1917 [1949-1978], 119 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 80 j.a. o sygn.: 1-9 (nr 0: 13143-13151), 10 (nr 0 1315a), 11-61 (nr 0: 13152-13202), 62-73 (nr 0: 42695-42706), 74-80 (nr 0: 58418-58424).
W zbiorze zdigitalizowano 30 j.a. o sygn.: 81-110.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/780/0/6.1/4 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1809 21
54/780/0/6.1/5 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1810 23
54/780/0/6.1/6 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1811-1812 27
54/780/0/6.1/7 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1812-1813 22
54/780/0/6.1/8 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1813-1814 24
54/780/0/6.1/9 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zgonów 1814-1815 22
54/780/0/6.1/10 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zgonów 1815-1816 20
54/780/0/6.1/11 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zgonów 1816 18
54/780/0/6.1/12 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zgonów 1817 22
54/780/0/6.1/13 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zgonów 1818 23
54/780/0/6.1/14 Protokół cywilny urodzenia, małżeństw i zejścia 1819 26
54/780/0/6.1/15 Protokół cywilny urodzenia, małżeństw i zejścia 1820 28
54/780/0/6.1/16 Protokół cywilny urodzenia, małżeństw i zejścia 1821 30
54/780/0/6.1/17 Protokół cywilny urodzenia, małżeństw i zejścia 1822 29
54/780/0/6.1/18 Protokół cywilny urodzenia, małżeństw i zejścia 1823 27
54/780/0/6.1/19 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1824 28
54/780/0/6.1/20 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1825 27
54/780/0/6.1/21 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1826 27
54/780/0/6.1/22 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1827 33
54/780/0/6.1/23 Księga aktów urodzenia, małżeństw i zejścia 1828 29
54/780/0/6.1/24 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1829 30
54/780/0/6.1/25 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1830 43
54/780/0/6.1/26 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1831 38
54/780/0/6.1/27 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1832 26
54/780/0/6.1/28 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1833 28
54/780/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1834 28
54/780/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1835 25
54/780/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1836 25
54/780/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1837 32
54/780/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1838 27
54/780/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1839 34
54/780/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1840 29
54/780/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1841 28
54/780/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1842 24
54/780/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1843 24
54/780/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1844 32
54/780/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1845 25
54/780/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1846 30
54/780/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1847 28
54/780/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1848 30
54/780/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1849 30
54/780/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1850 31
54/780/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1851 29
54/780/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1852 35
54/780/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1853 35
54/780/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1854 33
54/780/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1855 26
54/780/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1856 43
54/780/0/6.1/52 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1857 47
54/780/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1858 39
54/780/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1859 39
54/780/0/6.1/56 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1860 45
54/780/0/6.1/57 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 42
54/780/0/6.1/58 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1862 53
54/780/0/6.1/59 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1863 53
54/780/0/6.1/60 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1864 46
54/780/0/6.1/61 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1865 47
54/780/0/6.1/62 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1866 57
54/780/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 69
54/780/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1868 58
54/780/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 50
54/780/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 73
54/780/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 70
54/780/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 80
54/780/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 65
54/780/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 57
54/780/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 74
54/780/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 81
54/780/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 70
54/780/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 62
54/780/0/6.1/75 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 107
54/780/0/6.1/76 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 80
54/780/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 88
54/780/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 102
54/780/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 122
54/780/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 79
54/780/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 61
54/780/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 59
54/780/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 58
54/780/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 86
54/780/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 80
54/780/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 68
54/780/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 73
54/780/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 62
54/780/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 74
54/780/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 61
54/780/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 52
54/780/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 46
54/780/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 52
54/780/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 40
54/780/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 47
54/780/0/6.1/96 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 60
54/780/0/6.1/97 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 61
54/780/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 53
54/780/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 56
54/780/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 50
54/780/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 49
54/780/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 50
54/780/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 52
54/780/0/6.1/104 Księga [aktów] urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1908 1908 49
1 2

Amount of archival material

123

107

0

1.16

1.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -