Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Lubstówek (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Lubstówek (pow. kolski) 1816-1889
- brak danych - 1816 - 1820
1822 - 1835
1837 - 1889
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1852-1862, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1816-1889, 72 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 67 j.a. o sygn.: 2-49 (nr 0: 13203-13250), 50-61 (nr 0: 42707-42718), 62 ( zmikrof. 2 razy - nr 0: 42719, 58425), 63-68 (nr 0: 58426-58431)
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/781/0/6.1/1 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia 1816 0
54/781/0/6.1/2 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia 1817 28
54/781/0/6.1/3 Księga aktów urodzenia, małżeństwa i zejścia 1818 48
54/781/0/6.1/11 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1827 29
54/781/0/6.1/12 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1828 33
54/781/0/6.1/13 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1829 33
54/781/0/6.1/14 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1830 23
54/781/0/6.1/15 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 23
54/781/0/6.1/16 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1832 33
54/781/0/6.1/17 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1833 30
54/781/0/6.1/18 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1834 23
54/781/0/6.1/19 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1835 20
54/781/0/6.1/20 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1837 22
54/781/0/6.1/21 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1838 26
54/781/0/6.1/22 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1839 31
54/781/0/6.1/23 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1840 29
54/781/0/6.1/24 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1841 23
54/781/0/6.1/25 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1842 28
54/781/0/6.1/26 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1843 23
54/781/0/6.1/27 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1844 24
54/781/0/6.1/28 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1845 33
54/781/0/6.1/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1846 34
54/781/0/6.1/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1847 29
54/781/0/6.1/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1848 37
54/781/0/6.1/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1849 38
54/781/0/6.1/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1850 32
54/781/0/6.1/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1851 31
54/781/0/6.1/35 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1852 35
54/781/0/6.1/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1853 27
54/781/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1854 32
54/781/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1855 31
54/781/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1856 32
54/781/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1857 44
54/781/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1858 34
54/781/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859 38
54/781/0/6.1/44 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 37
54/781/0/6.1/45 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 36
54/781/0/6.1/46 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 49
54/781/0/6.1/47 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 47
54/781/0/6.1/48 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 40
54/781/0/6.1/49 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 50
54/781/0/6.1/50 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 69
54/781/0/6.1/51 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonu 1867 62
54/781/0/6.1/52 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 61
54/781/0/6.1/53 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 56
54/781/0/6.1/54 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 57
54/781/0/6.1/55 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 67
54/781/0/6.1/56 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 83
54/781/0/6.1/57 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 92
54/781/0/6.1/58 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 55
54/781/0/6.1/59 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 68
54/781/0/6.1/60 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 61
54/781/0/6.1/61 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 69
54/781/0/6.1/62 Duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 88
54/781/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 95
54/781/0/6.1/64 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 93
54/781/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 94
54/781/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 88
54/781/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 131
54/781/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 66
54/781/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 67
54/781/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 53
54/781/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 64
54/781/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 64
54/781/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 59

Amount of archival material

73

73

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -