Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Malanów (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Malanów (pow. turecki) 1808-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1825, 17 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1853, 22 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1825, 17 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1916, 92 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/782/0/6.1/58 Duplikat urodzenia, małżeństwa i śmierci 1826 69
54/782/0/6.1/59 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1827 60
54/782/0/6.1/60 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1828 70
54/782/0/6.1/61 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1829 56
54/782/0/6.1/62 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1830 48
54/782/0/6.1/63 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1831 45
54/782/0/6.1/64 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1832 64
54/782/0/6.1/65 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1833 58
54/782/0/6.1/66 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1834 67
54/782/0/6.1/67 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1835 47
54/782/0/6.1/68 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1836 59
54/782/0/6.1/69 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1837 73
54/782/0/6.1/70 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1838 68
54/782/0/6.1/71 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1839 78
54/782/0/6.1/72 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1840 67
54/782/0/6.1/73 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1841 63
54/782/0/6.1/74 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1842 58
54/782/0/6.1/75 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1843 52
54/782/0/6.1/76 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1844 59
54/782/0/6.1/77 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1845 63
54/782/0/6.1/78 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1846 61
54/782/0/6.1/79 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1847 78
54/782/0/6.1/80 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1848 55
54/782/0/6.1/81 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1849 59
54/782/0/6.1/82 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1850 81
54/782/0/6.1/83 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1851 83
54/782/0/6.1/84 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1852 87
54/782/0/6.1/85 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1853 73
54/782/0/6.1/86 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1854 81
54/782/0/6.1/87 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1855 61
54/782/0/6.1/88 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1856 42
54/782/0/6.1/89 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1857 55
54/782/0/6.1/90 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1858 46
54/782/0/6.1/91 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1859 60
54/782/0/6.1/92 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1860 56
54/782/0/6.1/93 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1861 74
54/782/0/6.1/94 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1862 79
54/782/0/6.1/95 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1863 81
54/782/0/6.1/96 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1864 64
54/782/0/6.1/97 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1865 61
54/782/0/6.1/98 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1866 103
54/782/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 111
54/782/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 143
54/782/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 135
54/782/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 134
54/782/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 137
54/782/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 139
54/782/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 162
54/782/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 173
54/782/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 140
54/782/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 147
54/782/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 151
54/782/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 132
54/782/0/6.1/111 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 179
54/782/0/6.1/112 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 164
54/782/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 148
54/782/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 214
54/782/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 186
54/782/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 142
54/782/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/782/0/6.1/118 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/782/0/6.1/119 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/782/0/6.1/120 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 63
54/782/0/6.1/121 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 65
54/782/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 79
54/782/0/6.1/123 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 73
54/782/0/6.1/124 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 69
54/782/0/6.1/125 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 82
54/782/0/6.1/126 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 90
54/782/0/6.1/127 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 93
54/782/0/6.1/128 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 92
54/782/0/6.1/129 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 91
54/782/0/6.1/130 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 84
54/782/0/6.1/131 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1899 93
54/782/0/6.1/132 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 91
54/782/0/6.1/133 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 111
54/782/0/6.1/134 Księga akt Urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 112
54/782/0/6.1/135 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 99
54/782/0/6.1/136 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1904 113
54/782/0/6.1/137 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1905 100
54/782/0/6.1/138 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1906 102
54/782/0/6.1/139 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 110
54/782/0/6.1/140 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok 1908 121
54/782/0/6.1/141 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1909 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Маляновскаго прихода за 1909 годъ] 1909 114
54/782/0/6.1/142 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1910 rok 1910 148
54/782/0/6.1/143 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1911 rok 1911 133
54/782/0/6.1/144 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1912 rok 1912 118
54/782/0/6.1/145 Akty urodzeń, małżeństw i zgonów [za] 1913 rok 1913 125
54/782/0/6.1/146 Akty urodzeń, małżeństw i zgonów [za] 1914 rok 1914 127
54/782/0/6.1/147 Akty urodzeń, małżeństw i zgonów z 1915 roku 1915 0
54/782/0/6.1/148 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów z 1916 roku 1916 0

Amount of archival material

148

143

0

2.01

1.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -