Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mąkolno (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Mąkolno (pow. kolski) 1808-1917 [1951-1993]
- brak danych - 1808 - 1917
1951 - 1993
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1917, 121 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 75 j.a. o sygn. 1-56 (nr 0: 14273-14328), 57-68 (nr 0: 42841-42852), 69-75 (58440-58446).
W zbiorze zdigitalizowano 32 j.a. o sygn. 76-107.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/783/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw i umarłych 1808 32
54/783/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw i umarłych 1809 28
54/783/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw i umarłych 1810-1811 32
54/783/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw i umarłych 1811-1812 33
54/783/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw i umarłych 1812-1813 30
54/783/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw i umarłych 1815-1816 20
54/783/0/6.1/7 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1816 13
54/783/0/6.1/8 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1817 16
54/783/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1818-1819 21
54/783/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 20
54/783/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 24
54/783/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 23
54/783/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 20
54/783/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 27
54/783/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 29
54/783/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 29
54/783/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 33
54/783/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 25
54/783/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 26
54/783/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 28
54/783/0/6.1/21 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1830 29
54/783/0/6.1/22 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1831 26
54/783/0/6.1/23 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1832 28
54/783/0/6.1/24 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1833 29
54/783/0/6.1/25 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1834 30
54/783/0/6.1/26 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1835 25
54/783/0/6.1/27 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1836 29
54/783/0/6.1/28 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1837 25
54/783/0/6.1/29 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1838 26
54/783/0/6.1/30 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1839 26
54/783/0/6.1/31 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1840 28
54/783/0/6.1/32 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1841 26
54/783/0/6.1/33 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1842 26
54/783/0/6.1/34 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1843 25
54/783/0/6.1/35 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1844 30
54/783/0/6.1/36 Akta urodzonych, zaślubionych i zejścia 1845 31
54/783/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1846 39
54/783/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1847 36
54/783/0/6.1/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1848 44
54/783/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1849 51
54/783/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1850 46
54/783/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1851 41
54/783/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1852 53
54/783/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1853 47
54/783/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1854 46
54/783/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1855 44
54/783/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1856 43
54/783/0/6.1/48 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1857 46
54/783/0/6.1/49 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1858 57
54/783/0/6.1/50 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859 55
54/783/0/6.1/51 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1860 52
54/783/0/6.1/52 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1861 52
54/783/0/6.1/53 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1862 70
54/783/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1863 57
54/783/0/6.1/55 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1864 62
54/783/0/6.1/56 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1865 63
54/783/0/6.1/57 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1866 108
54/783/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 55
54/783/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 104
54/783/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 92
54/783/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 104
54/783/0/6.1/62 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 110
54/783/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 111
54/783/0/6.1/64 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 131
54/783/0/6.1/65 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 132
54/783/0/6.1/66 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 104
54/783/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 110
54/783/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 118
54/783/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 112
54/783/0/6.1/70 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 131
54/783/0/6.1/71 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 118
54/783/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 120
54/783/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 128
54/783/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 117
54/783/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 111
54/783/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 72
54/783/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 79
54/783/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 91
54/783/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 86
54/783/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 94
54/783/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 98
54/783/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 94
54/783/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 98
54/783/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 89
54/783/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 94
54/783/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 96
54/783/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 62
54/783/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 79
54/783/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 88
54/783/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 87
54/783/0/6.1/91 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1900 87
54/783/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 95
54/783/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 77
54/783/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 88
54/783/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 87
54/783/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 81
54/783/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 75
54/783/0/6.1/98 [Dokumenty do aktów małżeństw z 1902 roku] 1902 26
54/783/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1907 91
54/783/0/6.1/100 Księga [aktów] urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1908 1908 99
1 2

Amount of archival material

121

103

0

1.44

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -