Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Mąkoszyn (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Mąkoszyn (pow. kolski) 1856-1938
- brak danych - 1856 - 1857
1861 - 1861
1863 - 1916
1938 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1856-1938, 13 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1863-1914, 44j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn.: 1-2 (nr 0: 42853-42854), 3-9 (nr 0: 58447-58453).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/784/0/6.1/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 73
54/784/0/6.1/2 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 82
54/784/0/6.1/3 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 66
54/784/0/6.1/4 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 97
54/784/0/6.1/5 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 96
54/784/0/6.1/6 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 88
54/784/0/6.1/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 101
54/784/0/6.1/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 107
54/784/0/6.1/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 78
54/784/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 63
54/784/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 65
54/784/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 62
54/784/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 65
54/784/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 58
54/784/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 73
54/784/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 50
54/784/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 64
54/784/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 71
54/784/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 59
54/784/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 61
54/784/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 69
54/784/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 67
54/784/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 87
54/784/0/6.1/24 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1899 92
54/784/0/6.1/25 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1900 104
54/784/0/6.1/26 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901 105
54/784/0/6.1/27 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1902 99
54/784/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 107
54/784/0/6.1/29 Księga urodzeń 1863-1878 0
54/784/0/6.1/30 Duplikat urodzonych 1876-1882 0
54/784/0/6.1/31 Duplikat księgi zgonów 1876-1886 0
54/784/0/6.1/32 Akta małżeństw 1892-1900 0
54/784/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 117
54/784/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 89
54/784/0/6.1/48 [Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1906] 1906 56
54/784/0/6.1/49 [Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1907-1908] 1907-1908 129
54/784/0/6.1/50 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Монкошинскаго прихода [...] [за 1909 годъ] 1909 83
54/784/0/6.1/51 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafia Mąkoszyn [za] 1910 rok 1910 73
54/784/0/6.1/52 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] za rok 1911 1911 59
54/784/0/6.1/53 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] za rok 1912 1912 67
54/784/0/6.1/54 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] za rok 1913 1913 62
54/784/0/6.1/55 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] z 1914 roku [...] 1914 72
54/784/0/6.1/56 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] z 1915 roku [...] 1915 0
54/784/0/6.1/57 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] z 1916 roku [...] 1916 0

Amount of archival material

57

51

0

0.92

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -