Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Miłkowice (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Miłkowice (pow. turecki) 1808-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA (sygn. 67 - vacat)
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1883, 10 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1916, 107 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA (sygn. 67 - vacat).
W zbiorze zmikrofilmowano 64 j.a. o sygn.: 3-57 (nr 0: 14610-14672), 58-66 (nr 0: 43009-43017).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/785/0/6.1/3 Akta urodzenia, zejścia, małżeństwa 1808 24
54/785/0/6.1/4 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1809-1810 21
54/785/0/6.1/5 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1810-1811 19
54/785/0/6.1/6 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1811-1812 19
54/785/0/6.1/7 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1812-1814 24
54/785/0/6.1/8 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1814-1816 23
54/785/0/6.1/9 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1816-1817 16
54/785/0/6.1/10 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1817-1818 19
54/785/0/6.1/11 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1818-1819 23
54/785/0/6.1/12 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1820 22
54/785/0/6.1/13 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1821 20
54/785/0/6.1/14 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1822 19
54/785/0/6.1/15 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1823 19
54/785/0/6.1/16 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1824 19
54/785/0/6.1/17 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1825 22
54/785/0/6.1/18 Duplikat urodzeń, zejścia, małżeństwa 1826 20
54/785/0/6.1/19 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 20
54/785/0/6.1/20 Duplikat urodzeń, zejścia, małżeństwa 1828 17
54/785/0/6.1/21 Duplikat urodzeń, zejścia, małżeństwa 1829 18
54/785/0/6.1/22 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1830 21
54/785/0/6.1/23 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1831 18
54/785/0/6.1/24 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1832 18
54/785/0/6.1/25 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1833 20
54/785/0/6.1/26 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1834 19
54/785/0/6.1/27 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1835 19
54/785/0/6.1/28 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1836 19
54/785/0/6.1/29 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1837 20
54/785/0/6.1/30 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1838 19
54/785/0/6.1/31 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1839 27
54/785/0/6.1/32 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1840 26
54/785/0/6.1/33 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1841 28
54/785/0/6.1/34 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1842 30
54/785/0/6.1/35 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1843 37
54/785/0/6.1/36 Duplikat małżeństw, urodzeń, zejścia 1844 46
54/785/0/6.1/37 Duplikat małżeństw, urodzeń i zejścia 1845 45
54/785/0/6.1/38 Duplikat urodzeń małżeństw i zejścia 1846 49
54/785/0/6.1/39 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1847 34
54/785/0/6.1/40 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1848 34
54/785/0/6.1/41 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1849 31
54/785/0/6.1/42 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1850 28
54/785/0/6.1/43 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1851 23
54/785/0/6.1/44 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1852 21
54/785/0/6.1/45 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 26
54/785/0/6.1/46 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1854 27
54/785/0/6.1/47 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1855 30
54/785/0/6.1/48 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1856 29
54/785/0/6.1/49 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1857 28
54/785/0/6.1/50 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1858 31
54/785/0/6.1/51 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1859 33
54/785/0/6.1/52 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1860 26
54/785/0/6.1/53 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1861 33
54/785/0/6.1/54 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1862 34
54/785/0/6.1/55 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1863 41
54/785/0/6.1/56 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1864 26
54/785/0/6.1/57 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1865 39
54/785/0/6.1/58 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1866 54
54/785/0/6.1/59 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1867 57
54/785/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 55
54/785/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 56
54/785/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 55
54/785/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 40
54/785/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 33
54/785/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 45
54/785/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 42
54/785/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 29
54/785/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 29
54/785/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 29
54/785/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 27
54/785/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 26
54/785/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 32
54/785/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 36
54/785/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 39
54/785/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 33
54/785/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 38
54/785/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 34
54/785/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 36
54/785/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 39
54/785/0/6.1/81 Duplikat Aktow [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1899 40
54/785/0/6.1/82 Duplikat Aktow [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1900 39
54/785/0/6.1/83 Kniga Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1875 0
54/785/0/6.1/84 Kniga Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1876 0
54/785/0/6.1/86 Duplikat [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1877 0
54/785/0/6.1/88 Duplikat urożdiennych, brakosoczitannych, umierszich 1878 0
54/785/0/6.1/90 [Urodzenia, małżeństwa i zgony] 1879 0
54/785/0/6.1/92 Duplikat urożdiennych, brakosoczitannych i umierszich 1880 0
54/785/0/6.1/94 Duplikat urożdiennych, brakosoczitannych i umierszich 1881 0
54/785/0/6.1/96 Duplikat urożdienych, brakosoczitanych i umierszich 1882 0
54/785/0/6.1/98 Duplikat urożdiennych, brakosoczitannych i umierszich 1883 0
54/785/0/6.1/100 [Urodzenia, małżeństwa i zgony] 1884 0
54/785/0/6.1/101 Duplikat Aktów [urodzeń, małżeństw i zgonów] 1885 0
54/785/0/6.1/102 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1901 39
54/785/0/6.1/103 Duplikat Aktow Graż. Sosto. Prichoda [urodzenia, małżeństwa, zgony] 1902 37
54/785/0/6.1/104 Duplikat Aktow Graż. Sost. Prichoda [urodzenia, małżeństwa, zgony] 1903 38
54/785/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 37
54/785/0/6.1/106 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu Parafia Rz[ymsko]-Kat[olicka] Miłkowice [ za] 1905 rok 1905 36
54/785/0/6.1/107 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafia Rz[ymsko]-Kat[olicka] Miłkowice [ za] 1906 rok 1906 37
54/785/0/6.1/108 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu Parafia Rz[ymsko]-Kat[olicka] Miłkowice [ za] 1907 rok 1907 40
54/785/0/6.1/109 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Милковицкаго прихода [...] [за 1908 годъ] [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših” Milkovickago prihoda za 1908 god”] 1908 58
54/785/0/6.1/110 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Милковицкаго прихода [...] за 1908 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših” Milkovickago prihoda za 1908 god”] 1909 57
54/785/0/6.1/111 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ прихода Милковице за 1910 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umierših” prihoda Milkovice za 1910 god”] 1910 50
1 2

Amount of archival material

117

111

0

1.14

1.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -