Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Młodojewo (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Młodojewo (pow. słupecki) 1808-1917 [1993]
- brak danych - 1810 - 1812
1816 - 1816
1818 - 1818
1820 - 1917
1993 - 1993
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akty urodzeń, daty skrajne: 1808-1811, 3 j.a.
Akty małżeństw, zapowiedzi, daty skrajne: 1808-1818, 7 j.a.
Akty zgonów, daty skrajne: 1808-1811, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1811-1917 [1993], 131 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 62 j.a. o sygn.: 1-2, 4-9, 11-13, 16, 18-63 (nr 0: 14673-14730), 74-77 (nr 0: 58454-58457).
W zbiorze zdigitalizowano 36 j.a. o sygn.: 78-97, 102, 112-116, 132-141.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/786/0/1.1/1 Akta urodzenia 1808-1809 21
54/786/0/1.1/5 Akta urodzenia 1809-1810 22
54/786/0/1.1/8 Akta urodzenia 1810-1811 20
54/786/0/4.1/2 Akta małżeństwa 1808-1809 12
54/786/0/4.1/6 Akta małżeństw 1809-1810 19
54/786/0/4.1/9 Akta małżeństw 1810-1811 8
54/786/0/4.4/3 Akta zapowiedzi 1808-1809 0
54/786/0/4.4/10 Akta zapowiedzi 1810-1811 0
54/786/0/4.4/13 Akta zapowiedzi i małżeństw 1811-1812 19
54/786/0/4.4/17 Akta zapowiedzi i małżeństw 1818 0
54/786/0/5/4 Akta zejścia 1808-1809 18
54/786/0/5/7 Akta zejścia 1809-1810 19
54/786/0/5/11 Akta zejścia 1810-1811 16
54/786/0/6.1/16 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1818 16
54/786/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1820 30
54/786/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1821 38
54/786/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1822 31
54/786/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1823 35
54/786/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1824 47
54/786/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 44
54/786/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 38
54/786/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 47
54/786/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 36
54/786/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 50
54/786/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 44
54/786/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 55
54/786/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 45
54/786/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 36
54/786/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 35
54/786/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 31
54/786/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1836 30
54/786/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1837 28
54/786/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1838 26
54/786/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1839 33
54/786/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1840 38
54/786/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1841 32
54/786/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1842 34
54/786/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1843 38
54/786/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1844 40
54/786/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1845 32
54/786/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1846 28
54/786/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1847 28
54/786/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1848 31
54/786/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1849 40
54/786/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1850 33
54/786/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1851 34
54/786/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1852 35
54/786/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1853 36
54/786/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1854 37
54/786/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1855 33
54/786/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1856 32
54/786/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1857 56
54/786/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1858 41
54/786/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1859 46
54/786/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1860 48
54/786/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1861 42
54/786/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1862 52
54/786/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1863 62
54/786/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1864 59
54/786/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1865 57
54/786/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1866 99
54/786/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1867 82
54/786/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 81
54/786/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 82
54/786/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 90
54/786/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 72
54/786/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 99
54/786/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 76
54/786/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 92
54/786/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 96
54/786/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 128
54/786/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 125
54/786/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 126
54/786/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 136
54/786/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 68
54/786/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 66
54/786/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 82
54/786/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 69
54/786/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 79
54/786/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 70
54/786/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 69
54/786/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 79
54/786/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 93
54/786/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 77
54/786/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 69
54/786/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 66
54/786/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 66
54/786/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 63
54/786/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 67
54/786/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 89
54/786/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 82
54/786/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 79
54/786/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 73
54/786/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 81
54/786/0/6.1/98 Allegata do aktów cywilnych 1820 0
54/786/0/6.1/99 [Dowody do małżeństw] 1829 0
54/786/0/6.1/100 [Dowody do małżeństw] 1830 0
54/786/0/6.1/101 [Dowody do małżeństw] 1831 0
54/786/0/6.1/102 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 87
54/786/0/6.1/103 [Dokumenty do akt małżeństw] 1887 0
1 2

Amount of archival material

144

138

0

1.47

1.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.