Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Młodojewo (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Młodojewo (pow. słupecki) 1808-1916 [1993]
- brak danych - 1810 - 1812
1816 - 1816
1818 - 1818
1820 - 1916
1993 - 1993
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1912, 18 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1895, 20 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1811, 3 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1811-1916 [1993], 102 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 62 j.a. o sygn.: 1-2, 4-9, 11-13, 16, 18-63 (nr 0: 14673-14730), 74-77 (nr 0: 58454-58457).
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/786/0/1/117 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1877 r. 1910 0
54/786/0/1/118 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1878 r. 1909 0
54/786/0/1/119 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1879 r. 1909 0
54/786/0/1/120 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1880 r. 1909-1910 0
54/786/0/1/121 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1881 r. 1910 0
54/786/0/1/122 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1882 r. 1910 0
54/786/0/1/123 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1883 r. 1909 0
54/786/0/1/124 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1884 r. 1909-1912 0
54/786/0/1/125 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1885 r. 1910 0
54/786/0/1/126 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1886 r. 1909-1910 0
54/786/0/1/127 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1887 r. 1910 0
54/786/0/1/128 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1888 r. 1909-1910 0
54/786/0/1/129 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1889 r. 1909-1910 0
54/786/0/1/130 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1890 r. 1910 0
54/786/0/1/131 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z 1891 r. 1909-1910 0
54/786/0/1.1/1 Akta urodzenia 1808-1809 21
54/786/0/1.1/5 Akta urodzenia 1809-1810 22
54/786/0/1.1/8 Akta urodzenia 1810-1811 20
54/786/0/4.1/2 Akta małżeństwa 1808-1809 12
54/786/0/4.1/6 Akta małżeństw 1809-1810 19
54/786/0/4.1/9 Akta małżeństw 1810-1811 8
54/786/0/4.2/98 Allegata do aktów cywilnych 1820 0
54/786/0/4.2/99 [Dowody do małżeństw] 1829 0
54/786/0/4.2/100 [Dowody do małżeństw] 1830 0
54/786/0/4.2/101 [Dowody do małżeństw] 1831 0
54/786/0/4.2/103 [Dokumenty do akt małżeństw] 1887 0
54/786/0/4.2/104 [Dokumenty do akt małżeństw] 1888 0
54/786/0/4.2/105 [Dokumenty do akt małżeństw] 1889 0
54/786/0/4.2/106 [Dokumenty do akt małżeństw] 1890 0
54/786/0/4.2/107 [Dokumenty do akt małżeństw] 1891 0
54/786/0/4.2/108 [Dokumenty do akt małżeństw] 1892 0
54/786/0/4.2/109 [Dokumenty do akt małżeństw] 1893 0
54/786/0/4.2/110 [Dokumenty do akt małżeństw] 1894 0
54/786/0/4.2/111 [Dokumenty do akt małżeństw] 1895 0
54/786/0/4.3/3 Akta zapowiedzi 1808-1809 0
54/786/0/4.3/10 Akta zapowiedzi 1810-1811 0
54/786/0/4.4/13 Akta zapowiedzi i małżeństw 1811-1812 19
54/786/0/4.4/17 Akta zapowiedzi i małżeństw 1818 0
54/786/0/5/4 Akta zejścia 1808-1809 18
54/786/0/5/7 Akta zejścia 1809-1810 19
54/786/0/5/11 Akta zejścia 1810-1811 16
54/786/0/6.1/16 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1818 16
54/786/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1820 30
54/786/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1821 38
54/786/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1822 31
54/786/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1823 35
54/786/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1824 47
54/786/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1825 44
54/786/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1826 38
54/786/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1827 47
54/786/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1828 36
54/786/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1829 50
54/786/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1830 44
54/786/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1831 55
54/786/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1832 45
54/786/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1833 36
54/786/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1834 35
54/786/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1835 31
54/786/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1836 30
54/786/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1837 28
54/786/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zejścia 1838 26
54/786/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1839 33
54/786/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1840 38
54/786/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1841 32
54/786/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1842 34
54/786/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1843 38
54/786/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1844 40
54/786/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1845 32
54/786/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1846 28
54/786/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1847 28
54/786/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1848 31
54/786/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1849 40
54/786/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1850 33
54/786/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1851 34
54/786/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1852 35
54/786/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1853 36
54/786/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1854 37
54/786/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1855 33
54/786/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1856 32
54/786/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1857 56
54/786/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1858 41
54/786/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1859 46
54/786/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1860 48
54/786/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1861 42
54/786/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1862 52
54/786/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1863 62
54/786/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1864 59
54/786/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1865 57
54/786/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1866 99
54/786/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i śmierci 1867 82
54/786/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 81
54/786/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 82
54/786/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 90
54/786/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 72
54/786/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 99
54/786/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 76
54/786/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 92
54/786/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 96
54/786/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 128
54/786/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 125
1 2

Amount of archival material

143

138

0

1.46

1.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -