Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Modzerowo (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Modzerowo (pow. kolski) 1810-1872
- brak danych - 1810 - 1812
1819 - 1819
1860 - 1872
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, dowody do akt małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
Zmikrofilmowano cały zbiór, tj. sygn.: 1-12 (nr 0: 14823-14834), 13-44 (nr 0: 14836-14867), 45-51 (nr 0: 43132-43138), 52 (nr 0 14835)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/787/0/-/1 Akta urodzenia 1810-1811 10
54/787/0/-/2 Akta ślubów 1810-1811 9
54/787/0/-/3 Akta zejścia 1810-1811 7
54/787/0/-/4 Akta urodzenia 1811-1812 10
54/787/0/-/5 Akta zejścia 1811-1812 8
54/787/0/-/6 Akta urodzenia, małżeństwa i zejścia 1819 35
54/787/0/-/7 Akta urodzenia, zaślubienia i zejścia 1825 28
54/787/0/-/8 Duplikat urodzeń, zmarłych, zaślubionych 1826 22
54/787/0/-/9 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1827 22
54/787/0/-/10 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1828 19
54/787/0/-/11 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1829 20
54/787/0/-/12 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1830 21
54/787/0/-/13 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1832 20
54/787/0/-/14 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1833 19
54/787/0/-/15 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1834 18
54/787/0/-/16 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1835 16
54/787/0/-/17 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1836 18
54/787/0/-/18 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1837 18
54/787/0/-/19 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1838 12
54/787/0/-/20 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1839 14
54/787/0/-/21 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1840 14
54/787/0/-/22 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1841 16
54/787/0/-/23 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1842 18
54/787/0/-/24 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1843 24
54/787/0/-/25 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1844 15
54/787/0/-/26 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1845 14
54/787/0/-/27 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1846 14
54/787/0/-/28 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1847 12
54/787/0/-/29 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1848 14
54/787/0/-/30 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1849 16
54/787/0/-/31 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1850 22
54/787/0/-/32 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1851 22
54/787/0/-/33 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1852 25
54/787/0/-/34 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1853 27
54/787/0/-/35 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zejścia 1854 24
54/787/0/-/36 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1855 24
54/787/0/-/37 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1856 24
54/787/0/-/38 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1857 26
54/787/0/-/39 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1860 22
54/787/0/-/40 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1861 27
54/787/0/-/41 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1862 29
54/787/0/-/42 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1863 30
54/787/0/-/43 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1864 28
54/787/0/-/44 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1865 36
54/787/0/-/45 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 49
54/787/0/-/46 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 53
54/787/0/-/47 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 63
54/787/0/-/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 52
54/787/0/-/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 60
54/787/0/-/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 69
54/787/0/-/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 44
54/787/0/-/52 Duplikat urodzeń, zaślubionych, zmarłych 1831 17
54/787/0/-/53 Dowody do akt małżeństw parafii Modzerowo za rok 1863 1862-1863 0

Amount of archival material

53

53

0

0.38

0.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -