Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Morzysław (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Morzysław (pow. koniński) 1809-1916
- brak danych - 1809 - 1809
1813 - 1813
1815 - 1877
1879 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1822, 4 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1900, 5 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1822, 4 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1813-1916, 100 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 79 j.a. o sygn.: 1-61 (nr 0: 14965-15025), 62-73 (nr 0: 43178-43189), 74-79 (nr 0: 58458-58463).
W zbiorze zdigitalizowano 28 j.a., sygnatury: 80-96, 98-105, 107-109.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/788/0/6.1/5 Akta urodzenia, zejścia i małżeństwa 1815 64
54/788/0/6.1/6 Akta urodzenia, zejścia i małżeństwa 1816 74
54/788/0/6.1/13 Akta urodzenia, małżeństw i zgonów 1819 49
54/788/0/6.1/14 Akta urodzenia, małżeństw i zgonów 1820 64
54/788/0/6.1/15 Akta urodzenia, małżeństw i zgonów 1821 73
54/788/0/6.1/19 Akta urodzenia, zejścia i małżeństwa 1823 51
54/788/0/6.1/20 Akta urodzenia, zejścia i małżeństwa 1824 55
54/788/0/6.1/21 Akta urodzenia, zejścia i małżeństwa 1825 57
54/788/0/6.1/22 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1826 49
54/788/0/6.1/23 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1827 42
54/788/0/6.1/24 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1828 49
54/788/0/6.1/25 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1829 48
54/788/0/6.1/26 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1830 43
54/788/0/6.1/27 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1831 43
54/788/0/6.1/28 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1832 39
54/788/0/6.1/29 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1833 43
54/788/0/6.1/30 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1834 36
54/788/0/6.1/31 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1835 33
54/788/0/6.1/32 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1836 37
54/788/0/6.1/33 Akta urodzenia, zejścia i małżeństwa 1837 30
54/788/0/6.1/34 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1838 34
54/788/0/6.1/35 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1839 55
54/788/0/6.1/36 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1840 61
54/788/0/6.1/37 Duplikat urodzenia, zejścia i małżeństwa 1841 41
54/788/0/6.1/38 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1842 41
54/788/0/6.1/39 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1843 42
54/788/0/6.1/40 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1844 53
54/788/0/6.1/41 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1845 53
54/788/0/6.1/42 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1846 58
54/788/0/6.1/43 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1847 41
54/788/0/6.1/44 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1848 37
54/788/0/6.1/45 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1849 40
54/788/0/6.1/46 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1850 35
54/788/0/6.1/47 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1851 39
54/788/0/6.1/48 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1852 35
54/788/0/6.1/49 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1853 45
54/788/0/6.1/50 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1854 47
54/788/0/6.1/51 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1855 46
54/788/0/6.1/52 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1856 56
54/788/0/6.1/53 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1857 69
54/788/0/6.1/54 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1858 54
54/788/0/6.1/55 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1859 64
54/788/0/6.1/56 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1860 70
54/788/0/6.1/57 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1861 62
54/788/0/6.1/58 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1862 82
54/788/0/6.1/59 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1863 80
54/788/0/6.1/60 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1864 66
54/788/0/6.1/61 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1865 69
54/788/0/6.1/62 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1866 0
54/788/0/6.1/63 Duplikat urodzeń, małżeństw i zejścia 1867 0
54/788/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 0
54/788/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/788/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/788/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/788/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/788/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/788/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/788/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/788/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/788/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/788/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 143
54/788/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 167
54/788/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 158
54/788/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 131
54/788/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 169
54/788/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 156
54/788/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 151
54/788/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 160
54/788/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 119
54/788/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 158
54/788/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 183
54/788/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 170
54/788/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 171
54/788/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 182
54/788/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 166
54/788/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 176
54/788/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 193
54/788/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 162
54/788/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 162
54/788/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 159
54/788/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 183
54/788/0/6.1/95 Kniga Duplikat aktow o rożdenii, brakosoczietanii i smierti 1900 205
54/788/0/6.1/96 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów] 1901 174
54/788/0/6.1/97 Spis urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Morzysław z lat 1797-1807 brak daty, około 1840-1855 0
54/788/0/6.1/98 Księga metrykalna [urodzenia, małżeństwa i zgony] 1902 188
54/788/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 207
54/788/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 177
54/788/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 174
54/788/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 168
54/788/0/6.1/103 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów za rok 1907] 1907 197
54/788/0/6.1/104 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1908] 1908 190
54/788/0/6.1/105 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii rzymskokatolickiej Morzysław [za] 1909 rok 1909 194
54/788/0/6.1/107 Akta u[rodzeń], m[ałżeństw], z[gonów] Par[afii] Morzysław [za] 1910 rok 1910 199
54/788/0/6.1/108 Akta umz [urodzeń, małżeństw, zgonów za] 1911 rok [parafii] Morzysław 1911 165
54/788/0/6.1/109 Дубликатъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на1912 г. 1912 158
54/788/0/6.1/110 Дубликатъ [...] для записи родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1913 г. 1913 0
54/788/0/6.1/111 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [...] za 1914 rok] 1914 0
54/788/0/6.1/112 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za 1915 rok] 1915 0
54/788/0/6.1/113 Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za 1916 rok] 1916 0

Amount of archival material

113

108

0

1.35

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -