Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Myślibórz (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Myślibórz (pow. koniński) 1815-1930
- brak danych - 1750 - 1817
1819 - 1821
1823 - 1823
1827 - 1859
1861 - 1882
1884 - 1911
1913 - 1915
1922 - 1922
1930 - 1930
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1813, 4 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1930, 11 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1813, 4 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1750-1930, 96 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 75 j.a. o sygn.: 2-54 (nr 0: 15090-15142), 55-58 (nr 0: 15144-15147), 59-70 (nr 0: 43208-43219), 71-75 (nr 0: 58464-58468), 94 (nr 0: 15143).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/789/0/6.1/1 Rejestr urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1750-1808 0
54/789/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1813 12
54/789/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1814 22
54/789/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1815 25
54/789/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1816 20
54/789/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1817 25
54/789/0/6.1/18 Akta chrztów, małżeństw i zejścia 1819 24
54/789/0/6.1/19 Akta chrztów, małżeństw i zejścia 1820 18
54/789/0/6.1/20 Akta chrztów, małżeństw i zejścia 1821 22
54/789/0/6.1/21 Akta chrztów, małżeństw i zejścia 1823 33
54/789/0/6.1/22 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1827 20
54/789/0/6.1/23 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1828 16
54/789/0/6.1/24 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1829 17
54/789/0/6.1/25 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1830 23
54/789/0/6.1/26 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1831 27
54/789/0/6.1/27 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1832 30
54/789/0/6.1/28 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1833 22
54/789/0/6.1/29 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1834 21
54/789/0/6.1/30 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1835 20
54/789/0/6.1/31 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1836 26
54/789/0/6.1/32 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1837 18
54/789/0/6.1/33 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1838 35
54/789/0/6.1/34 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1839 35
54/789/0/6.1/35 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1840 18
54/789/0/6.1/36 Duplikat chrztów, małżeństw i zejścia 1841 19
54/789/0/6.1/37 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1842 18
54/789/0/6.1/38 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1843 17
54/789/0/6.1/39 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1844 23
54/789/0/6.1/40 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1845 21
54/789/0/6.1/41 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1846 27
54/789/0/6.1/42 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1847 21
54/789/0/6.1/43 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1848 20
54/789/0/6.1/44 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1849 20
54/789/0/6.1/45 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1850 23
54/789/0/6.1/46 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1851 28
54/789/0/6.1/47 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1852 36
54/789/0/6.1/48 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1853 32
54/789/0/6.1/49 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1854 22
54/789/0/6.1/50 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1855 17
54/789/0/6.1/51 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1856 22
54/789/0/6.1/52 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1857 30
54/789/0/6.1/53 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1858 23
54/789/0/6.1/54 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1859 23
54/789/0/6.1/55 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1862 30
54/789/0/6.1/56 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1863 29
54/789/0/6.1/57 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1864 31
54/789/0/6.1/58 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1865 31
54/789/0/6.1/59 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1866 0
54/789/0/6.1/60 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1867 0
54/789/0/6.1/61 Duplikat urodzenia, małżeństwa i zejścia 1868 0
54/789/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 0
54/789/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 0
54/789/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 0
54/789/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/789/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/789/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/789/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/789/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/789/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/789/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 60
54/789/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 64
54/789/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 73
54/789/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881-1882 114
54/789/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 62
54/789/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 38
54/789/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 36
54/789/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 41
54/789/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/789/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 56
54/789/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 46
54/789/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 40
54/789/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 42
54/789/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 44
54/789/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 50
54/789/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 41
54/789/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 38
54/789/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 36
54/789/0/6.1/89 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 31
54/789/0/6.1/90 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 41
54/789/0/6.1/91 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 55
54/789/0/6.1/92 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 49
54/789/0/6.1/93 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 39
54/789/0/6.1/94 Duplikat urodzonych, małżeństwa i zejścia 1861 26
54/789/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 53
54/789/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 42
54/789/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1906 1906 35
54/789/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1907 1907 38
54/789/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów [za lata] 1908-1909 1908-1909 81
54/789/0/6.1/107 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Myślibórz za rok 1905] 1905 15
54/789/0/6.1/108 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Myślibórz za rok 1922] 1922 0
54/789/0/6.1/109 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Myślibórz za rok 1930] 1930 0
54/789/0/6.1/111 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1910] 1910 45
54/789/0/6.1/112 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1911] 1911 43
54/789/0/6.1/113 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1913] 1913 42
54/789/0/6.1/114 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1914] 1914 35
54/789/0/6.1/115 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1915] 1915 0

Amount of archival material

115

110

0

0.88

0.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -