Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Niemysłów (pow. poddębicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Niemysłów (pow. poddębicki) 1808-1860
- brak danych - 1808 - 1860
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, zapowiedzi, dowody (alegata) do aktów małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 39 j.a. o sygn.: 7-45 (nr 0: 15188-15226)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/790/0/-/1 Dowody do aktów małżeństwa oraz akta urodzeń, małżeństw, zgonów, zapowiedzi 1808-1810 0
54/790/0/-/2 Dowody do aktów małżeństwa 1811-1819 0
54/790/0/-/3 Dowody do aktów małżeństwa 1820-1825 0
54/790/0/-/4 Dowody do aktów małżeństwa 1826-1834 0
54/790/0/-/5 Dowody do aktów małżeństwa 1835-1844 0
54/790/0/-/6 Dowody do aktów małżeństwa 1845-1860 0
54/790/0/-/7 Akta urodzeń, zejścia i zaślubienia 1817 40
54/790/0/-/8 Akta urodzeń, zaślubin i zejścia 1818 38
54/790/0/-/9 Akta urodzeń, zaślubin, zejścia 1819 39
54/790/0/-/10 Akta urodzeń, zaślubin, zejścia 1820 38
54/790/0/-/11 Akta urodzeń, zaślubin, zejścia 1821 41
54/790/0/-/12 Akta urodzeń, zaślubin, zejścia 1822 49
54/790/0/-/13 Akta urodzeń, zaślubin, zejścia 1823 34
54/790/0/-/14 Akta urodzeń, zaślubin, zejścia 1824 59
54/790/0/-/15 Akta urodzeń, zaślubin, zejścia 1825 57
54/790/0/-/16 Duplikat urodzeń, zaślubin i śmierci 1826 40
54/790/0/-/17 Duplikat urodzeń, zaślubin i śmierci 1827 40
54/790/0/-/18 Duplikat urodzeń, zaślubin i śmierci 1828 35
54/790/0/-/19 Duplikat urodzeń, zaślubin i śmierci 1829 40
54/790/0/-/20 Duplikat urodzeń, zaślubin i śmierci 1830 38
54/790/0/-/21 Duplikat urodzeń, zaślubin i śmierci 1831 35
54/790/0/-/22 Duplikat urodzeń, zaślubin i śmierci 1832 46
54/790/0/-/23 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1833 39
54/790/0/-/24 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1834 35
54/790/0/-/25 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1835 35
54/790/0/-/26 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1836 38
54/790/0/-/27 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1837 42
54/790/0/-/28 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1838 42
54/790/0/-/29 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1839 48
54/790/0/-/30 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1840 38
54/790/0/-/31 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1841 45
54/790/0/-/32 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1842 43
54/790/0/-/33 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1843 40
54/790/0/-/34 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1844 38
54/790/0/-/35 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1845 44
54/790/0/-/36 Duplikat urodzeń, zaślubin i zejścia 1846 40
54/790/0/-/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1847 34
54/790/0/-/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1848 43
54/790/0/-/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1849 42
54/790/0/-/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1850 37
54/790/0/-/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1851 42
54/790/0/-/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1852 48
54/790/0/-/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1853 40
54/790/0/-/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1854 47
54/790/0/-/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1855 40

Amount of archival material

45

45

0

0.68

0.68

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -