Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowąż (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ostrowąż (pow. koniński) 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1808
1818 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1902, 5 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1818-1917, 101 j.a.: akty urodzeń, małżeństw, zgonów, dowody do aktów małżeństw.
Inw. ks.- system ZoSIA.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/793/0/6.1/4 Akta urodzonych, ślubnych, zmarłych 1818 65
54/793/0/6.1/6 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1819 0
54/793/0/6.1/7 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1820 39
54/793/0/6.1/8 Księga ślubów, chrztów i zejścia 1821 34
54/793/0/6.1/9 Księga chrztów, ślubów i zejścia 1822 39
54/793/0/6.1/10 Księga urodzonych, zmarłych, zaślubionych 1823 37
54/793/0/6.1/11 Księga urodzonych, zmarłych, zaślubionych 1824 38
54/793/0/6.1/12 Księga urodzonych, zejścia, zaślubionych 1825 41
54/793/0/6.1/13 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1826 35
54/793/0/6.1/14 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1827 30
54/793/0/6.1/15 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1828 41
54/793/0/6.1/16 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1829 60
54/793/0/6.1/17 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1830 60
54/793/0/6.1/18 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1831 42
54/793/0/6.1/19 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1832 52
54/793/0/6.1/20 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1833 55
54/793/0/6.1/21 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1834 44
54/793/0/6.1/22 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1835 28
54/793/0/6.1/23 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1836 33
54/793/0/6.1/24 Księga urodzonych, ślubów, zgonów 1837 33
54/793/0/6.1/25 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1838 29
54/793/0/6.1/26 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1839 37
54/793/0/6.1/27 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1840 36
54/793/0/6.1/28 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1841 36
54/793/0/6.1/29 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1842 34
54/793/0/6.1/30 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1843 44
54/793/0/6.1/31 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1844 37
54/793/0/6.1/32 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1845 35
54/793/0/6.1/33 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1846 34
54/793/0/6.1/34 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1847 30
54/793/0/6.1/35 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1848 38
54/793/0/6.1/36 Księga urodzonych, ślubów, śmierci 1849 53
54/793/0/6.1/37 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1850 43
54/793/0/6.1/38 Duplikat urodzonych, ślubów i zmarłych 1851 31
54/793/0/6.1/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1852 57
54/793/0/6.1/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1853 34
54/793/0/6.1/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1854 64
54/793/0/6.1/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1855 48
54/793/0/6.1/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1856 45
54/793/0/6.1/45 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1857 36
54/793/0/6.1/46 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1858 37
54/793/0/6.1/47 Duplikat urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1859 28
54/793/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 0
54/793/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 37
54/793/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 35
54/793/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 52
54/793/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 50
54/793/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 42
54/793/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 67
54/793/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 0
54/793/0/6.1/56 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw, zgonu 1867 0
54/793/0/6.1/57 Duplikat księgi urodzeń, małżeństw, zgonu 1868 0
54/793/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 0
54/793/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 0
54/793/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 0
54/793/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 0
54/793/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 0
54/793/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 0
54/793/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
54/793/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 0
54/793/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
54/793/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 77
54/793/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 88
54/793/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 84
54/793/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 75
54/793/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 81
54/793/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 81
54/793/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 73
54/793/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 58
54/793/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 61
54/793/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 61
54/793/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 60
54/793/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 79
54/793/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 65
54/793/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 57
54/793/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 43
54/793/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 48
54/793/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 40
54/793/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 49
54/793/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 47
54/793/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 39
54/793/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 68
54/793/0/6.1/88 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 90
54/793/0/6.1/89 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 52
54/793/0/6.1/90 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 92
54/793/0/6.1/93 Allegata 1820 0
54/793/0/6.1/94 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 63
54/793/0/6.1/95 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 87
54/793/0/6.1/96 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [oraz dowody do aktów małżeństw] za rok 1905 1905 56
54/793/0/6.1/97 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [oraz dowody do aktów małżeństw] za rok 1906 1906 81
54/793/0/6.1/98 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [oraz dowody do aktów małżeństw] za rok 1907 1907 93
54/793/0/6.1/99 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony [...] za rok 1908 1908 47
54/793/0/6.1/100 Akta stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgony [...] [oraz dowody do aktów małżeństw] za rok 1909 1909 75
54/793/0/6.1/101 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1910] 1910 52
54/793/0/6.1/102 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1911] 1911 80
54/793/0/6.1/103 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1912] 1912 75
54/793/0/6.1/104 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1913] 1913 86
54/793/0/6.1/105 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1914] 1914 72
54/793/0/6.1/106 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [oraz dowody do aktów małżeństw za rok 1915] 1915 0
54/793/0/6.1/107 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów [za rok] 1916 1916 0
1 2

Amount of archival material

108

100

0

1.41

1.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -