Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ostrowite (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ostrowite (pow. słupecki) 1808-1912
- brak danych - 1808 - 1811
1815 - 1817
1819 - 1829
1840 - 1840
1848 - 1848
1859 - 1862
1865 - 1865
1871 - 1871
1880 - 1883
1886 - 1886
1888 - 1891
1893 - 1904
1912 - 1912
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes baza IZA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1811, 2 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1912, 9 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1811, 2 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1904, 39 j.a.
inw. ks. - baza IZA (sygn. 1-22, 24-45, 48-52)
W zespołe zmikrofilmowano 26 j.a. o sygn.: 1-21 (nr 0: 16635-16655), 22 (nr 0 43600), 24-27 (nr 0: 58483-58486)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/794/0/1.1/2 Akta urodzonych 1809-1810 28
54/794/0/1.1/5 Akta urodzonych 1810-1811 25
54/794/0/4.1/3 Akta małżeństwa 1809-1810 20
54/794/0/4.1/6 Akta małżeństwa 1810-1811 24
54/794/0/4.2/48 Dokumenty do aktów małżeństw 1859 0
54/794/0/4.2/49 Dokumenty do aktów małżeństw 1860 0
54/794/0/4.2/50 Dokumenty do aktów małżeństw 1861 0
54/794/0/4.2/51 Dokumenty do aktów małżeństw 1862 0
54/794/0/4.2/52 Dokumenty do aktów małżeństw 1865 0
54/794/0/4.4/35 Anexa metryk, sepultur, zapowiedzi, należące do parafii Ostrowite Kapitulne-w liczbie 3 1848 0
54/794/0/5/4 Akta zejścia 1809-1810 19
54/794/0/5/7 Akta zejścia 1810-1811 13
54/794/0/6.1/1 Akta urodzonych, małżeństwa i zejścia 1808-1809 82
54/794/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1815 39
54/794/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1816 33
54/794/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1817 73
54/794/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1819 78
54/794/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1820 100
54/794/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1821 114
54/794/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1822 116
54/794/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństwa i zejścia 1823 88
54/794/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów 1824 84
54/794/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów 1825 77
54/794/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów 1826 49
54/794/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów 1827 43
54/794/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów 1828 51
54/794/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów 1829 53
54/794/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństwa i zgonów 1871 0
54/794/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 85
54/794/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 100
54/794/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 90
54/794/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 98
54/794/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 60
54/794/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 60
54/794/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 62
54/794/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 48
54/794/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 58
54/794/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 58
54/794/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 55
54/794/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 69
54/794/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 67
54/794/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 57
54/794/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 56
54/794/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1895 67
54/794/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1896 61
54/794/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1897 63
54/794/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 53
54/794/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 55
54/794/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 66
54/794/0/6.1/53 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1840] 1840 0
54/794/0/6.1/54 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów parafii Ostrowite za rok 1893] 1893 0
54/794/0/6.1/55 [Dokumenty na podstawie których dokonano przypisków za 1893 rok] 1912 0

Amount of archival material

52

52

0

0.61

0.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.